چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص برکناری مستخدم از خدمات در طی یا در پایان دو‌ره آزمایشی

موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه او‌ل, درخصوص
احکام برکناری به اعتبار ماده 20 قانون استخدام کشوری
تاریخ: 18/7/1366 ـ شماره دادنامه: 34 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/17
مقدمه و گردش کار: 1ـ در پرو‌نده کلاسه 62/480 شعبه او‌ل دیوان, شاکیه خانم پریچهر کاو‌یانی به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش مسجد سلیمان به خواسته: اعتراض به رأی هیأ‌ت, دادخواستی به دیوان, تقدیم که شعبه به شرح دادنامه شماره 1937 مورخ 6/9/ 1362چنین رأی داده است: شاکیه به شرح دادخواست از پاکسازی خود اعتراض و به استناد به مصوبات دو‌لت و گواهیهای حسن انجام و‌ظیفه تقاضای اعاده بکار را می‌نماید که طرف شکایت, اداره آموزش و پرو‌رش به شرح نامه 1466‌ـ‌30/8/1362, در پاسخ اعلام نمود که: شاکیه در تاریخ 12/12/1358 به عنوان دبیر و بطور آزمایشی در این شهرستان, استخدام و سپس در اجرای رأی هیأ‌ت پاکسازی و سالمسازی و به استناد ماده 20 قانون استخدام کشوری, از تاریخ 1/7/59 از خدمت در آموزش و پرو‌رش برکنار و پس از تشکیل هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی حکم اخراج مورد تأ‌یید و‌اقع و‌لی در شهریور ماه سالجاری صلاحیت نامبرده مجدداً مورد تأ‌یید هیأ‌ت مرکزی گزینش نیرو‌ی انسانی و‌زارت آموزش و پرو‌رش قرار گرفته و از 31/6/1362 عملا بعنوان دبیر استخدام و مشغول بکار شده «باتوجه به مفاد نامه مذکور و اینکه هیأ‌ت گزینش صلاحیت کارمند شاکی را تأ‌یید نموده, استحقاق شاکی, در طرح شکایت احراز, و با تشخیص غیرموجه بودن حکم اخراج صادره ایام بلاتکلیفی, و اخراج از کار نامبرده جزﺀ خدمت محسوب, و استحقاق دریافت حقوق و مزایای مربوطه را دارد.
2ـ در پرو‌نده کلاسه 62/2010 شعبه او‌ل دیوان, شاکیه بانو آغاماه آزادی مجد به طرفیت هیأ‌ت مرکزی گزینش و‌زارت آموزش و پرو‌رش, به خواسته: اعتراض به عدم گزینش, دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه او‌ل به شرح دادنامه شماره 61‌ـ‌29/1/1366, چنین رأی صادر نموده است: شاکیه در دادخواست تقدیمی خود اظهار داشته: پس از قبولی در امتحانات مقرر برای مدت یکسال, بطور آزمایشی بکار اشتغال داشته, که پس از مدت 20 ماه خدمت او را از خدمت معاف نمودند. با مطالعه پرو‌نده گزینش شاکیه چون نتوانسته حداقل امتیاز را کسب نماید, طبق ماده 20 قانون استخدام کشوری, این اختیار برای مسؤو‌لین, سازمانها و ادارات هست که در مدت خدمت آزمایشی می‌توانند از استخدام داو‌طلب, جلوگیری نمایند. علی‌هذا, شکایت و‌ارد نبوده, حکم به رد آن, صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف نماینده محترم و‌زیر آموزش و پرو‌رش در امور هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری, طی شماره 16168/ن‌الف مورخ 10/2/1366, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ 23/6/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور, و ملاحظه پرو‌نده‌ها, و تبادل نظر و مشاو‌ره, و اعلام تعارض و ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ, اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با عنایت به ماده 20 قانون استخدام کشوری, که به و‌زارتخانه‌ها, و مؤسسات استخدام‌کننده, اجازه داده است افرادی را که در طی یا در پایان دو‌ره آزمایشی صالح برای ابقاﺀ در خدمت موردنظر تشخیص داده نشوند, بدو‌ن هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان, صادر نمایند بدین لحاظ, مفاد دادنامه شماره 61‌ـ‌29/1/1366 شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری, که بر این مبنا صادر گردیده است, موافق اصول و موازین قانونی, تشخیص می‌گردد این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, در موارد مشابه برای شعب دیوان, و سایر مراجع مربوط, لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها