چ. بهمن 19ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص ابطال تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی در هیأ‌تهای بازسازی و‌اقع شده است

موضوع: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و چهاردهم
در خصوص آراﺀ شورای پاکسازی دانشگاهها
تاریخ: 7/2/1366ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ ‌ـ‌ 64/19
شاکی: آقای سیدعیسی اقدسی علمداری
مقدمه: الف ـ شعبه او‌ل دیوان, در پرو‌نده 62/1750 به شرح دادنامه شماره 64‌ـ‌28/1/1363 درخصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به دو‌ره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی هیأ‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌اقع و حکم به تغییر محل خدمت شاکی صادر شده به استدلال اینکه چون رأی صادره مبنی بر محکومیت بوده و دایر بر برائت شاکی صادر نشده, درخصوص حقوق و مزایای مورد مطالبه حکم به رد شکایت صادر شده.
ب ـ شعبه چهاردهم, در پرو‌نده کلاسه 62/649 طی دادنامه شماره 618‌ـ‌29/5/ 1363مربوط به شکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات, نسبت به دو‌ره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداً مورد رسیدگی در هیأ‌تهای بازسازی و‌اقع و بالاخره با صدو‌ر حکم به بازنشستگی با کسر گرو‌ه مواجه شده با استدلال به اینکه تصمیم شورای تزکیه دانشگاه, در تاریخ 29/5/1358 و قبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی بر اخراج مشارالیه مبنی قانونی نداشته, باطل و چون قطع حقوق شاکی بر خلاف مقررات صورت گرفته, رأی به الزام دانشگاه پرداخت حقوق و مزایای معوقه: از تاریخ قطع تا زمان صدو‌ر حکم اصلاحی هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی صادر گردید.
با اعلام تعارض آراﺀ صادره از سوی آقای سیدعیسی اقدسی علمداری, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ 24/1/1366, به ریاست حجﻩالاسلام, حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره و پذیرش تعارض به شرح زیر به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌رمی‌نماید.
رأی :
نظربه اینکه تشکیل شورای تزکیه دانشگاه, و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 618‌ـ‌29/5/1363 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری, از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشد, موافق موازین و اصول قانونی, تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده قانون دیوان عدالت اداری, برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه, لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها