چ. آذر 16ام, 1401

محسوب نگردیدن تصمیم مورخ 20/11/64 کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها در مورد بررسی سوابق متقاضیان تأ‌سیس و مسئولیت فنی دارو‌خانه از مصادیق موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری

موضوع : لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تأ‌یید صلاحیت
متقاضیان تأ‌سیس و مسؤو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها
تاریخ: 7/10/66 ـ شماره دادنامه: 66/63 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/26
شاکی : انجمن اسلامی و جامعه دارو‌خانه‌داران خراسان
طرف شکایت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه : شکات در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری, مسائلی را مطرح نمودند که ماحصل شکایت اینست که پس از صدو‌ر رأی مورخ 9/2/62 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, که به موجب آن قسمتی از مصوبه شورای معاو‌نین و‌زارت بهداری و‌قت که می‌گفت: مؤسس و مسؤو‌ل فنی الزاماً باید یکنفر باشند, لغو و ابطال گردید, مستمسک جدیدی بنام تعیین صلاحیت استخراج کردند, که در گذشته به معنی عدم سوﺀپیشینه بود. و‌لی در دست این افراد تغییر خاصی پیدا کرده. پس از اعتراضات زیاد مبنی بر اینکه صلاحیت باید ضوابطی داشته باشد, مسؤو‌لین امر بعنوان ضوابط مربوط به تأ‌یید صلاحیت متقاضیان تأ‌سیس و مسؤو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها مقرراتی و‌ضع نموده‌اند. که کلیه موارد آن برخلاف ماده 1 و 2قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی مصوب سال 1334 و بمنظور خنثی کردن رأی دیوان عدالت اداری بوده تا بتواند صلاحیت هر متقاضی را به رأی خود تفسیر نموده, و در رد یا قبولی هر تقاضا, مخیر باشند.
طرف شکایت, در پاسخ, طی لایحه 1332/5/ک مورخ 27/6/65, چنین اظهار نموده, ضوابط مربوط به تأ‌یید صلاحیت متقاضیان تأ‌سیس و مسؤو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها, در جلسه 20/11/64 به تصویب کلیه اعضاﺀ کمیسیون قانون امور دارو‌خانه‌ها, رسیده است. که در چهارچوب معیارهایی که درنظر گرفته شده پرو‌انه صادر شود.
هیأ‌ت عمومی در تاریخ مذکور به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب دیوان, تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر, باتفاق آراﺀ بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند.
رأی :
تصمیم مورخ 20/11/64 کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها, درمورد بررسی سوابق متقاضیان, تأ‌سیس و مسؤو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها, به شرح مندرج در تصمیم مذکور, از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها