چ. آذر 16ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 18/1/ 63و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر عدم انتقال مستخدم آزمایشی در صورت تغییر محل خدمت همسر, با قانون

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 4 که طی شماره 134‌ـ‌9/3/61
اعلام شده است موضوع انتقال کارمند آزمایشی
تاریخ: 14/8/66 ـ شماره دادنامه: 39 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/64/58
شاکی : آقای محمدحسین عبداعتدال ـ به نشانی : دزفول ـ دادگستری محمد اعتدال
طرف شکایت : اداره کل کارگزینی و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که به موجب قانون استخدام کشوری انتقال شوهر از یک شهر به شهر دیگر موجب انتقال همسر و‌ی خواهد بود در حالیکه و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی بخشنامه 2/1د‌‌ـ‌‌18/1/63 انتقال کارمند زن که در حال خدمت آزمایشی است مجاز ندانسته, طرف شکایت در پاسخ توضیح داده است که طبق بند 5 بخشنامه مزبور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین در حین خدمت آزمایشی تا قبل از صدو‌ر حکم استخدامی قطعی مجاز نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ بشرح زیر اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مفاد بخشنامه شماره 2/1د مورخ 18/1/63 و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر عدم انتقال مستخدم آزمایشی تا قبل از صدو‌ر حکم قطعی به تغییر محل خدمت همسر مخالف قانون تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها