چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صارده از شعب درخصوص عدم افزایش سنوات خدمت از جهت حقوق بازنشستگی در مورد مستخدمی که با انصراف از اثرات مالی خواستار بازنشستگی شده است.

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ششم و دهم دیوان و
تقاضای رأی و‌حدت رو‌یه
تاریخ: 25/9/66 ـ شماره دادنامه: 58 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/56
مقدمه : 1ـ شعبه دهم دیوان, در کلاسه پرو‌نده 63/715 نسبت به شکایت آقای سیدحسن غیاثی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته احتساب ده سال در حقوق بازنشستگی براساس ماده 85 آیین‌نامه استخدامی طی دادنامه 637ـ31/2/65 چنین رأی داده است: هرچند مندرجات درخواست شاکی حکایتی از تقاضای نامبرده بر بازنشستگی با سنوات خدمت که در پاسخ دادخواست و توضیحات نماینده شهرداری عنوان گردیده ندارد و قید جمله مورخ 25/2/63 از طرف شاکی در صورتجلسه مورخ 19/2/63 هیأ‌ت سه نفری موضوع ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مبنی بر موافقت با تصمیم هیأ‌ت مزبور با بازنشستگی حسب سنوات خدمت با توجه به تأ‌کید و تقریح به اجبار نامبرده به لحاظ گرفتاری خانوادگی نمی‌تواند منشأ اثر قرار گیرد. اصولا چون طبق ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران که در حکم کارگزینی بازنشستگی به آن استناد شده بهرتقدیر در صورت اتخاذ تصمیم بر بازنشسته نمودن مستخدم افزایش حداکثر ده سال در احتساب حقوق بازنشستگی جزﺀ حقوق قانونی مستخدم پیش‌بینی و مقرر گردیده است. علی‌هذا صدو‌ر حکم بازنشستگی بدو‌ن افزایش سنوات مذکور حسب مورد مغایر قانون تشخیص و شکایت به این کیفیت و‌ارد می‌باشد.
2ـ در پرو‌نده 63/643 شعبه ششم درخصوص شکایت آقای جهانبخش شیرازی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته اعتراض به رأی بازنشستگی مبنی بر 2 سال ارفاق که برخلاف ماده 85 قانون بازنشستگی ادعا شده طی دادنامه 476ـ15/7/65 چنین انشاﺀ رأی نموده است: با ملاحظه تعهدنامه مورخ 3/5/63 شاکی در رأی هیأ‌ت سه‌نفری دائر بر اینکه با ارسال ارفاق موافقت نموده معترض نباشد و ملاحظه تقاضای بازنشستگی مورخ 17/12/62 شاکی و سایر مدارک موجود در پرو‌نده تخلفی از مقررات از ناحیه شهرداری مشهود نگردیده در نتیجه شکایت غیرو‌ارد اعلام می‌شود.
با اعلام تعارض آراﺀ صادره از جانب شهرداری تهران طی لایحه 11844/13945/ 211مورخ 8/4/66 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق ضمن اعلام تعارض بااکثریت آراﺀ به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی و‌حدت رو‌یه :
به موجب قسمت اخیر ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران بمدت خدمت مستخدمی که بدو‌ن میل و اراده خود بنابه تشخیص شهرداری بواسطه عدم نیاز با رعایت سایر شرایط بازنشسته شده است. حداکثر ده سال از حیث احتساب حقوق بازنشستگی افزو‌ده می‌شود. نظر به اینکه حق و تکلیف مزبور در قبال تحقق شرایط مربوط از جمله اعمال اختیار مقرر در صدر ماده 85 و به منظور جبران محرو‌میت مستخدم از ادامه خدمت و برخورداری از آثار مالی مترتب برآن در احتساب حقوق بازنشستگی تجویز گردیده است. بنابراین تعمیم آن بموردی که مستخدم خود با انصراف از اثرات مالی ناشی از افزایش مدت مزبور خواستار بازنشستگی شده است مجوزی ندارد و دادنامه شماره 476ـ15/7/65 شعبه ششم دیوان از جهتی که مفید این معنی است موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها