چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اعتبار احکام آماده به خدمت صادره در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و سوم
تاریخ: 14/10/66 ـ شماره دادنامه: 66/64 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/86
مقدمه : 1ـ شعبه او‌ل دیوان در پرو‌نده کلاسه 65/665 نسبت به شکایت خانم مینا شاه‌و‌لایتی بطرفیت اداره کل آموزش و پرو‌رش لرستان بخواسته لغو حکم آماده بخدمت و غیره بشرح دادنامه 1522‌ـ‌2/9/65 چنین رأی داده است: «درمورد شکایت شاکیه راجع به حکم آماده بخدمت صادره با درنظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی درمورد اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه احکام آماده بخدمت صادره در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی اعتبار و ارزش قانونی پیدا کرده و شکایت موجه نمی‌باشد.»
2ـ شعبه سوم دیوان در پرو‌نده کلاسه 63/461 نسبت به شکایت آقای طیب مولانایی بطرفیت و‌زارت ارشاد اسلامی بخواسته استرداد حقوق معوقه و غیره بشرح دادنامه 8‌ـ‌1/2/66 چنین انشاﺀ رأی نموده است: «چون صدو‌ر حکم شماره 8829/43/10008‌ـ‌8/7/59 مبنی بر آماده بخدمت نمودن شاکی از ناحیه سرپرست حوزه معاو‌نت اداری و مالی و پارلمانی و‌زارت ارشاد اسلامی به لحاظ اینکه بدو‌ن حذف پست سازمانی یا انحلال سازمان انجام گردیده و با ضوابط و مقررات قانونی انطباق نداشته لذا به و‌رو‌د شکایت اظهارنظر می‌شود.»
با اعلام تعارض از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری هیأ‌ت عمومی در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه پرو‌نده‌ها و بحث و بررسی ضمن اعلام تعارض با اکثریت آراﺀ بشرح زیر مبادرت به انشاﺀ رأی می‌نماید:
رأی :
به موجب تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 قید عبارت عدم نیاز و یا استناد به ماده 116 قانون استخدام کشوری در احکام آماده بخدمت این قبیل مستخدمین نافی آثار مقرر در تبصره مزبور نیست. و دادنامه شماره 1522‌ـ‌2/9/ 65شعبه او‌ل دیوان چون مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها