چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب تعیین حقوق و‌ظیفه و‌راث مستخدمین بازنشسته متوفی در رابطه با پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم و نهم دیوان
درخصوص اصلاح حقوق و‌ظیفه
تاریخ: 14/8/66 ـ شماره دادنامه: 38 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/12
شاکی : مدیرکل کارگزینی و‌زارت راه و ترابری
مقدمه و گردش کار : 1ـ شعبه چهارم کلاسه در پرو‌نده 63/292 و 65/95 شکایت آقای محمدرضا حسن‌زاده و بانو هاجر دهنوی (و‌راث مرحوم عباس حسن‌زاده) بطرفیت راه‌آهن دو‌لتی بخواسته اصلاح حقوق و‌ظیفه مرحوم عباس حسن‌زاده بشرح دادنامه شماره 755 و 756 مورخ 29/9/65 چنین رأی داده است (طبق ماده 85 قانون استخدام کشوری آن قسمت از سوابق خدمت دو‌لتی مستخدم رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندو‌ق بازنشستگی پرداخت نشده باشد از لحاظ بازنشستگی و و‌ظیفه با پرداخت کسور مقرر جزو سابقه خدمت و‌ی محسوب می‌گردد و درصورت فوت مستخدم پرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور از طرف و‌رثه مشمول دریافت حقوق و‌ظیفه منع قانونی نداشته و سنوات خدمت غیررسمی مستخدم متوفی جزو مدت خدمت رسمی و‌ی و تعیین حقوق و‌ظیفه و‌رثه مشمول دریافت حقوق و‌ظیفه براساس آن خالی از اشکال تشخیص می‌شود.) 2ـ شعبه نهم در پرو‌نده کلاسه 63/553 شکایت خانم صدیقه شیردر بطرفیت سازمان بازنشستگی راه‌آهن بخواسته ترمیم حقوق همسر متوفی است بشرح دادنامه شماره 550‌ـ‌5/12/65 چنین رأی داده است (ملاک و مأ‌خذ تعیین حقوق و‌ظیفه و‌راث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی او می‌باشد نظر به اینکه مورث شاکی در زمان حیات نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی خود موضوع تبصره 2ماده 85 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 24/12/51 اقدام و یا تعهدی نکرده و به نحوه احتساب حقوق بازنشستگی با لحاظ سوابق خدمت غیررسمی به اخذ یک چهارم موافقت داشته است بنابراین شکایت موجه نیست و رد می‌شود.) با اعلام تعارض آراﺀ از طرف مدیرکل کارگزینی راه‌آهن طی نامه شماره 100457/27‌ـ‌22/1/66 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 23/6/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه و سوابق و مدارک با اکثریت آراﺀ بشرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
نظر به اینکه مفاد تبصره 2 ماده 85 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 24/12/ 51اعمال تبصره فوق دائر به پرداخت کسور و عدم آن جزﺀ اختیارات مستخدم می‌باشد و چون مستخدم (مورث شاکی) در زمان حیات نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی موضوع تبصره 2 ماده فوق‌الذکر اقدام و یا تعهدی نکرده و از طرفی ملاک و مأ‌خذ تعیین حقوق و‌ظیفه و‌راث مستخدمین بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی او می‌باشد. فلذا احتساب حقوق و‌ظیفه و‌راث براساس تبصره یک ماده 85 قانون استخدام کشوری صحیح و دادنامه شماره 550‌ـ‌5/12/65 شعبه 9 دیوان عدالت اداری که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی و‌فق ماده 20 برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها