چ. آذر 16ام, 1401

ابطال بند 1 ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب 22/1/62 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی

موضوع : لغو دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی
تاریخ: 17/8/66 ـ شماره دادنامه‌های: 51‌ـ‌50‌ـ‌49‌ـ‌48‌ـ‌47‌ـ‌46‌ـ‌45‌ـ‌44
کلاسه پرو‌نده‌های: 65/51 ـ 14/12 ـ 64/46 ـ 63/94 ـ 63/92 ـ 63/16 ‌ـ‌ 63/10 ‌ـ‌ 62/173
شکات : 1ـ حیدرقلی سلطانی فرزند قربان 2ـ سیدابوطالب ماهوتی فرزند سیداسداله 3ـ محمد کاریابی فرزند ابراهیم 4ـ گلگون امیر منزه و غیره فرزندان ناصر 5‌ـ مجتبی قصابیان فرزند ابوالحسن 6ـ سیدمحمدتقی ذاکری فرزند سید عبدالرحیم 7ـ ابراهیم زارعیان فرزند اسماعیل 8‌ـ شمس‌الدین عالمی فرزند تقی.
طرف شکایت : 1ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک
گردش کار : ماحصل شکایت شکات در پرو‌نده‌های مختلف فوق‌الذکر آن است که دستورالعمل مورخ 22/1/62 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و از این جهت که در تهیه این ضوابط و مقررات به ذیل تبصره یک ماده 4 لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59 شورای انقلاب استناد شده است و‌اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری براساس بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأ‌سیس شورایعالی شهرسازی اختیار نحوه و افراز و تفکیک را ندارد و مضافاً باینکه مصوبه تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از 500 متر را مجاز داشته در حالیکه تبصره یک ماده 3 دستورالعمل مذکور حداقل مساحت تفکیک و‌افراز باغات را 2000 متر تعیین کرده ضوابط و مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع و‌اقع در محدو‌ده شهرها را مخالف شرع و قانون دانسته و تقاضای لغو تبصره یک ماده 3 دستورالعمل موصوف را نموده است. در پاسخ شکایتها سازمان طرف شکایت چنین عنوان نموده که: اساساً در تنظیم دستورالعمل مذکور لایحه قانون فوق‌الذکر مورد توجه نبوده و شورایعالی شهرسازی به استناد بند 3 و 4 ماده 2 و بند 2ماده 4 لایحه قانون حفظ گسترش فضای سبز این اختیار را داشته است و با عنایت باین نکته که عده‌ای از شکات دستورالعمل مزبور را خلاف شرع دانسته‌اند هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت رعایت ماده 25 قانون دیوان موارد اعلامی را طی نامه شماره هـ/62/173ـ26/2/66 به محضر فقهای محترم شورای نگهبان اعلام که در پاسخ آن نامه شماره 8529ـ3/4/66 دریافت گردید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/66 بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و پرو‌نده‌ها به اتفاق آراﺀ به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید:
رأی :
باتوجه به نظریه فقهای شورای نگهبان بشرح نامه شماره 8529ـ3/4/66 دائر بر اینکه بند یک ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه 22/1/62 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خلاف موازین شرع است مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند یک ماده 3 ضوابط و مقررات و شهرسازی صادر و اعلام می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها