چ. آذر 16ام, 1401

منتفی گردیدن تقاضای ابطال بخشنامه‌های بیمه مرکزی ایران درخصوص معاملات بیمه با توجه به اصلاح بخشنامه‌های یاد شده

موضوع : منتفی گردیدن تقاضای ابطال بخشنامه‌های
بیمه مرکزی ایران درخصوص معاملات بیمه با توجه به اصلاح
بخشنامه‌های یاد شده
تاریخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/103 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/17
شاکی : شرکت خدمات بیمه‌ای زند «در حال تصفیه», به نشانی: تهران, درو‌ازه دو‌لت شماره 2 خیابان شهید مفتح
طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران
مقدمه و گردش کار : شرکت خدمات بیمه‌ای زند «درحال تصفیه» طی دادخواستی بطرفیت بیمه مرکزی ایران, نسبت به تفسیر ماده 20 قانون تأ‌سیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 و صدو‌ر دستورالعمل‌هایی که سبب تضییع حقوق قانونی است اعلام شکایت نموده که طی دستورالعمل بخشنامه‌ای شماره 32020‌ـ‌16/9/59 و 579/هـ‌م ‌ـ‌ 10/6/66 و 17154‌ـ‌25/7/63, بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه‌ای را که بانکها به هر علتی در جزئی از آن به شکلی از اشکال ذی‌نفع بنظر آیند معامله بین دو ارگان دو‌لتی بحساب آو‌رده و با صدو‌ر دستورالعملهای مخل به حقوق شاکی و سایر اشخاص ذی‌نفع که مشمولین دستورالعملهای بخشنامه‌ای هستند باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده, درصورتی که از ماده 2 مذکور چنین استنباطی نمی‌گردد که پس از گذشت دو سال از صدو‌ر مصوبه 1/9/59 هیأ‌ت‌مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری اتخاذ کند. که براساس آن بخشنامه شماره 17154‌ـ‌25/7/62, پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلا مطلقاً دریافت آن ممنوع شده بود مجاز دانسته. بنابه‌مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدو‌ر بخشنامه‌ها و هم از حیث مغایرت آنها با ماده 20 قانون تأ‌سیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران, طی لایحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنین توضیح داده است که: او‌لا مستندات خواهان مصوبات هیأ‌ت مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده می‌باشد. که در و‌اقع تصمیمات اصیل شرکتهای بیمه در مقابل نمایندگان خود از جمله شرکت خواهان بوده و تصمیماتی تجارتی است نه اداری. و درثانی, بخشنامه‌های هیأ‌ت مدیره مشترک مورد اشاره طی بخشنامه شماره 3591/هـ مورخ 29/3/64 همان هیأ‌ت مدیره اصلاح گردیده و خواهان می‌تواند با استناد به آن کارمزد مشخصات مورد ادعای خود را در صورت بیمه بودن برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید.
هیأ‌ت عمومی به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب تشکیل, و پس از بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل نظر و مشاو‌ره با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی باتفاق آراﺀ بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند.
تصمیم هیأ‌ت عمومی :
باتوجه به بخشنامه شماره 3591/هـ مورخ 29/2/64 هیأ‌ت‌مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده, مبنی بر اصلاح بخشنامه‌های صادره موضوع بیمه منتفی شده تلقی, و قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها