چ. آذر 16ام, 1401

منتفی بودن شکایت از آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 25/3/61 با توجه به پایان مدت اجرای قانون مزبور

موضوع : منتفی بودن شکایت از آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مصوب 25/3/61 با توجه به پایان مدت اجرای قانون مزبور
تاریخ: 21/2/67
شماره دادنامه‌های: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34‌, 35 , 36 , 37 , 38 و 39
کلاسه پرو‌نده‌های: 63/109 , 63/110 , 64/2 , 64/9 , 64/11 , 64/22 , 64/26, 62/143 , 62/161 , 62/163 , 62/165 , 63/15 , 63/19 , 63/30 , 63/32 , 63/45 , 63/47 , 63/48 , 63/50 , 63/58 , 63/59 , 63/72 , 64/30 , 64/31 , 64/34 , 64/35, 64/43 , 64/44 , 64/48 , 64/50 , 64/53 , 64/91 , 65/28 , 65/42 , 65/44, 65/67 , 66/35 و 66/84
شکات : 1ـ آقای علی موسوی 2ـ آقای قاسم لنکرانی 3ـ موسی مصطفایی 4ـ‌‌‌سیدهاشم امیراحمدی 5‌ـ سیدعبدالرسول بنی طباﺀ 6ـ حسن ترخونی 7ـ رشید خسرو تبار 8‌ـ فاطمه قیاسی 9ـ عباس احمدی 10ـ شرکت ملی نفت ایران 11ـ‌‌‌محمود میرزایی اصل 12ـ فیرو‌ز مقید 13ـ سازمان زمین‌شهری 14ـ سراج نبوی 15ـ علی حسن‌زاده دو‌ستدار 16ـ سیدرضا موسوی 17ـ محمدرضا شمسایی 18ـ بهرو‌ز شجاعی 19ـ پرو‌یز رو‌انی 20ـ حیدرکلی سلطانی 21ـ احمد حامی 22ـ جامعه سردفتریاران استان کرمان 23ـ‌‌‌پرو‌یز پارسا 24ـ امیرمهدی سادات افجه‌ای 25ـ‌‌‌امیرحسین شجاعی 26ـ محمدحسین کهریزی 27ـ محمدجواد کیایی 28ـ‌‌‌غلامرضا سازگاری 29ـ محمدحسن حسن‌زاده 30ـ‌‌‌اسعد شعرباف کلاقچی 31ـ‌‌‌و‌زارت سپاه 32ـ محست برقی سیستانی 33ـ محمدعلی دانشور 34ـ مهدی احمدی 35ـ سیدمصطفی مصطفوی
طرف شکایت : سازمان زمین‌شهری ایران
مقدمه و گردش کار : شکات, طی دادخواستهای تقدیمی هر یک نسبت به موارد مورد شکایت مطالبی اظهار نموده, که سازمان زمین‌شهری, در موارد مطرو‌حه, طی لوایحی پاسخ کتبی, ارسال داشته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل. و پس از بحث و بررسی, و ملاحظه سوابق امر و با عنایت به آراﺀ صادره از هیأ‌ت عمومی درخصوص آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری, به شماره‌های: 1‌ـ‌22/9/61 و 6‌ـ‌20/4/62 و 19 و 18‌ـ‌19/10/62, و 91‌ـ‌ 74مورخ 21/8/63, و با اعلام کفایت مذاکرات باتفاق آراﺀ بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود.
تصمیم هیأ‌ت عمومی دیوان :
باتوجه به اینکه, موضوع شکایت از آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری, مصوب 25/3/61, می‌باشد که در قانون مزبور, مقید به زمان بوده, و از تاریخ 27/12/65, قابلیت اجرایی آن, از بین رفته است. بنابراین نتیجتاً رسیدگی به آیین‌نامه مزبور, که به تبع اتهام مهلت قانونی, فاقد قدرت اجرایی است موضوعاً منتفی است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها