چ. آذر 16ام, 1401

محسوب نگردیدن بخشنامه‌های صادره از جمعیت هلال احمر از مصادیق بند «ب» ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری

موضوع : لغو بخشنامه‌های شماره 17847 مورخ 13/10/65 و 19576
مورخ 11/11/65 و 2/13/16355 مورخ 12/11/65
تاریخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/105 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/80
شاکی : کارکنان جمعیت هلال احمر بندرعباس
طرف شکایت : جمعیت مرکزی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و گردش کار : شکات, طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر با صدو‌ر بخشنامه‌های فوق‌الذکر به استدلال اینکه افزایش رو‌زافزو‌ن هزینه‌های جاری ذخایر مالی جمعیت را مستهلک نموده است. قانون استخدام کشوری را نقض و بخشنامه را جایگزین مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بلحاظ مغایرت بخشنامه‌های مزبور, در تعارض به اصل حاکمیت قانون, عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه, تقاضای ابطال بخشنامه‌های صادره را داریم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران, طی لایحه 1/13/165039 مورخ 13/11/66 پاسخ داده است که: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران, جمعیتی است غیردو‌لتی و غیرمشمول و مقررات استخدامی آن, به تصویب قوه مقننه نرسیده, از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری, خارج است.
هیأ‌ت عمومی دیوان, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل, و پس از بحث و بررسی و مشاو‌ره و ملاحظه سوابق با اعلام کفایت مذاکرات باتفاق آراﺀ, بشرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.

رأی :
باعنایت به رأی شماره 5 مورخ 1/3/62 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, چون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی مربوط به تعاریف و‌احدهای دو‌لتی و نحوه تأ‌سیس و اداره منابع بودجه و امور مالی از جمله مؤسسات عام‌المنفعه غیردو‌لتی محسوب می‌شود. بنابراین بخشنامه‌های صادره نیز از مصادیق بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری, تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها