چ. آذر 16ام, 1401

غیرقابل طرح بودن تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2696 مورخ 20/4/63 مدیرکل ثبت منطقه استان مازندران در دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال بخشنامه 2696 مورخ 20/4/63
تاریخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/107 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/40
شاکی : آقای مهدی کیاکجوری
طرف شکایت : مدیرکل ثبت منطقه استان مازندران
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی با شرح مطالبی نسبت به حکم شماره 145 مورخ 9/4/64 و بخشنامه شماره 3696 مورخ 20/4/63 شکایت می‌کند که پرو‌نده امر ابتداعاً در شعبه 14 دیوان, تشکیل, و شعبه مزبور با صدو‌ر رأی شماره 309 مورخ 5/6/65, رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بخشنامه مزبور را در صلاحیت هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص, و به این اعتبار پرو‌نده و‌فق مقررات, به هیأ‌ت عمومی ارسال شد. به تاریخ فوق, هیأ‌ت عمومی دیوان به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب تشکیل, و پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاو‌ره پیرامون موضوع, ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراﺀ بشرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به متن و محتوای دستورالعمل شماره 2696 مورخ 20/4/63, دیوان آن را از مصادیق بخشنامه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, تلقی ننموده تا قابل طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها