د. مهر 11ام, 1401

منتفی بودن اظهار نظر درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 29/3/62 شورای عالی قضائی مراجع به اراضی با توجه به ملغی گردیدن بخشنامه مزبور

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 155931/1 مورخ 29/3/62
شورای عالی قضایی
تاریخ: 16/3/67 ـ شماره دادنامه‌ها: 48 و 47 و 46
کلاسه پرو‌نده‌ها: 64/38 و 62/87 و 62/84
مقدمه و گردش کار : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان, با شرح مطالبی نسبت به بخشنامه موصوف معترض بوده و تقاضای ابطال آن را نموده‌اند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به قانون و‌اگذاری اراضی بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت درنظر گرفته شده است, مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی, عملا این بخشنامه ملغی شده, تلقی می‌گردد. و با انتفاﺀ آثار بخشنامه مورد اعتراض موردی برای رسیدگی و اظهارنظر در هیأ‌ت عمومی دیوان نیست.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها