چ. آذر 16ام, 1401

غیرقابل طرح بودن تقاضای لغو بخشنامه مورخ 31/5/47 بیمه‌های اجتماعی درخصوص اخذ حق بیمه از سردفتران هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : لغو بخشنامه 167 مورخ 31/5/47 بیمه‌های اجتماعی
تاریخ: 1/4/67 ـ شماره دادنامه: 52 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/49
شاکی : آقای علی اصغر آزادی
طرف شکایت : سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی, به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: شعب سازمان بیمه‌های اجتماعی به استناد بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/ 47صادره از ناحیه هیأ‌ت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما, محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه, محسوب و از سال 1347 از سردفتران حق بیمه اخذ می‌نمایند. لذا صدو‌ر حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور و التزام سازمان بیمه‌های اجتماعی را به قبول قانون 12878 مورخ 11/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را دارد. با انجام تبادل لایحه, مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی اعلام داشته‌اند: طبق ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی, قانون پیشین بیمه افرادی که تابحال مشمول نبوده‌اند, تدریجاً و به ترتیبی که سازمان و‌سائل لازم را فراهم می‌سازد, بنابر پیشنهاد هیأ‌ت مدیره سازمان و به تصویب و‌زیر کار و امور اجتماعی, اجراﺀ خواهد شد. بنابراین باتوجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک و سندیکای کارکنان دفاتر اسناد رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی, کارکنان دفاتر اسناد رسمی بجز سردفتران و دفتریاران به استناد ماده فوق‌الذکر از تاریخ 1/7/1347 در سراسر کشور, مشمول مقررات بیمه, قرار گرفته‌اند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 مدلولا مبتنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده و مستقلا متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست و با این کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دو‌لتی, موضوع ماده 25قانون دیوان عدالت اداری, نمی‌باشد, بنابراین موضوع قابل طرح در هیأ‌ت عمومی نبوده و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع, در صلاحیت شعبه, تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها