چ. آذر 16ام, 1401

رد شکایت راجع به لغو بخشنامه 2732/ 5اداره کل ثبت درخصوص نقل و انتقال تاکسی

موضوع : لغو بخشنامه 2732/5 اداره کل ثبت درخصوص نقل و انتقال تاکسی
تاریخ: 13/4/67 ـ شماره دادنامه: 54 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/83
شاکی : شرکت تعاو‌نی تاکسیرانی تهران
طرف شکایت : اداره ثبت و اسناد و املاک
مقدمه و گردش کار : شاکی مدعیست: اداره ثبت به موجب بخشنامه مزبور به کلیه محاضر تهران دستور داده است, نقل و انتقال تاکسی, منحصراً با مجوز سازمان تاکسیرانی شهر تهران, انجام شود. و اجازه نقل و انتقال هم به آنها داده شده است. باتوجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی سازمان تاکسیرانی تابحال به امضاﺀ و‌زیر مربوطه نرسیده است, صدو‌ر بخشنامه یاد شده, بنابه تقاضای سازمان تاکسیرانی, از زمان تأ‌سیس شرکت تعاو‌نی تاکسیرانی که با مجوز سازمان مرکزی تعاو‌ن کشور, در تهران تحت شماره 9012 به ثبت رسیده و سند مالکیت تاکسی از طرف این شرکت به دارندگان تاکسی, طبق ضوابط خاص داده می‌شود, از نظر قانونی صحیح نمی‌باشد. با انجام تبادل لایحه سازمان ثبت, تحت شماره 6065/2 مورخ 14/8/62 پاسخ داده است که: برطبق نامه 410/840 مورخ 18/1/62 و تقاضای سازمان تاکسیرانی تهران آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مصوب 28/3/59 شورای انقلاب, طی شماره 2732/5 مورخ 1/3/62 جهت اطلاع به کلیه دفاتر اسناد رسمی, ابلاغ گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با امعان نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی نحوه مدیریت امور تاکسیرانی شهر تهران برحسب اعلام شماره 941/م ‌ـ‌ 15/5/1362 شهرداری تهران به تصویب و‌زیر محترم کشور رسیده و از این حیث ایراد شاکی و‌ارد نمی‌باشد. و نظر به اینکه بخشنامه اداره ثبت, متضمن مقرراتی که مخالف قوانین و یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه باشد, بنظر نمی‌رسد برد شکایت اظهارنظر می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها