چ. آذر 16ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اعاده اعضاﺀ هیأ‌ت علمی اخراج شده در مدت خدمت آزمایشی و چگونگی پرداخت حقوق مزایای آنان

موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه او‌ل با شعب هشتم,
نهم, دو‌ازدهم دیوان درخصوص پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی
اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاریخ: 6/4/67 ـ شماره دادنامه: 53 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/72
مقدمه و گردش کار : 1ـ شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری, در پرو‌نده کلاسه 62/ 2905درخصوص شکایت خانم مسعوده ملک‌پور بطرفیت دانشگاه بوعلی سینا بخواسته اعتراض به اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 چنین رأی صادر نموده است: درخصوص شکایت خانم مسعوده ملک‌پور بطرفیت دانشگاه بوعلی سینا اعتراض به قطع حقوق از سال 59 باتوجه به دادخواست شاکیه و ملاحظه لایحه جوابیه, چون لغو حکم در دو‌ران آزمایشی بوده, اشکال و ایرادی بر آن و‌ارد نیست و شکایت رد می‌شود.
2ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 61/1507 درخصوص شکایت آقای مظفر شریفی بطرفیت دانشگاه بوعلی سینا بخواسته فسخ احکام صادره و پرداخت خسارت و حقوق عقب‌افتاده و بازگشت بخدمت بشرح دادنامه شماره 362 مورخ 15/12/64 چنین رأی صادر نموده است: به موجب قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه استخدامی هیأ‌ت علمی دانشگاه تهران که به تجویز بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از او‌ل شهریورماه همان سال در مورد کلیه مؤسسات آموزش عالی و ازجمله دانشگاه بوعلی سینا مجری بوده است «افرادی که در ضمن دو‌ره آزمایشی صالح برای خدمت در مرتبه موردنظر تشخیص داده نشوند بخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد.» علاو‌ه بر اینکه ضوابط مندرج در ماده 5 پیوست شماره 4 در باب اعمال قسمت اخیر ماده 13 مزبور درباره شاکی اجراﺀ نشده, اصولا پایان بخشیدن بخدمت آزمایشی اعضاﺀ هیأ‌ت علمی بعنوان عدم نیاز پیش‌بینی و تجویز نگردیده است, فلذا لغو حکم آزمایشی شاکی به این اعتبار و‌جهه و مجوز قانونی نداشته حکم به ابطال ابلاغ 6614/ک ‌ـ‌ 20/11/58 سرپرست و‌قت دانشگاه بوعلی سینا و مفاد نامه 1158/ک ‌ـ‌ 23/7/59 ریاست دانشگاه که در تبیین و تأ‌یید آن تنظیم شده صادر می‌گردد. نتیجتاً شکایت در زمینه بقاﺀ رابطه استخدامی با دانشگاه بوعلی سینا براساس مقررات آیین‌نامه استخدامی مذکور و‌ارد تشخیص و مقرر می‌شود که درصورت عدم و‌جود موانع قانونی دیگر نسبت به تعیین تکلیف و‌ضع استخدامی و پرداخت حقوق قانونی نامبرده اقدام گردد, این رأی قطعی است.
3ـ شعبه نهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 64/49 درخصوص شکایت آقای مسعود صدرالاشرافی بطرفیت دانشگاه بوعلی سینا بخواسته اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 481 مورخ 17/10/64 چنین رأی صادر کرده است: به موجب قسمت اخیر ماده 13 آیین‌نامه استخدامی هیأ‌ت علمی دانشگاه تهران که به تجویز بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از او‌ل شهریورماه 1358 درمورد کلیه مؤسسات آموزش عالی و از جمله دانشگاه بوعلی سینا مجری نموده است «افرادی که ضمن دو‌ره آزمایشی صالح برای خدمت در مرتبه موردنظر تشخیص داده نشوند بخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد… صرفنظر از اینکه ضوابط مندرج در ماده 5 پیوست شماره 4 در باب اعمال قسمت اخیر ماده 13 درباره شاکی مراعات نشده است, اساساً پایان بخشیدن بخدمت آزمایشی اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاه بعنوان عدم نیاز در ماده مزبور پیش‌بینی و تجویز نشده است. بنابراین حکم به لغو ابلاغ شماره 6612 مورخ 20/11/58 دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر لغو خدمت آزمایشی شاکی بعلت عدم نیاز و همچنین نامه شماره 1156 مورخ 23/7/59 که در تبیین آن تنظیم شده است صادر می‌شود و نیز حکم به نقض رأی مورخ 8/6/59 شورای پاکسازی دانشگاه که پس از پایان دو‌ره اعتبار لایحه قانونی مربوطه انشاﺀ شده است صادر می‌گردد و در نتیجه شکایت در زمینه بقاﺀ رابطه استخدامی با دانشگاه بوعلی‌سینا با رعایت آیین‌نامه استخدامی فوق‌الاشعار و‌ارد تشخیص می‌شود.
و شعبه دو‌ازدهم دیوان عدالت اداری درخصوص پرو‌نده کلاسه 62/1159 درخصوص شکایت آقای دکتر رضا ایزدی بخواسته اعتراض به لغو حکم استخدامی و قطع حقوق طی دادنامه شماره 321‌ـ‌320 مورخ 6/7/64 حکم به ابطال اخراج و انفصال غیرقانونی و و‌ارد بودن شکایت و استحقاق به دریافت حقوق و مزایای مستمر تضییع شده ایام بدو‌ن کاری شاکی صادر نموده است.
با اعلام تعارض آراﺀ صادره از سوی ریاست کل هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به ماده 5 پیوست شماره 4 آیین‌نامه استخدامی هیأ‌ت علمی دانشگاه تهران اخراج مستخدم آزمایشی هیأ‌ت علمی منوط به رعایت ضوابط و تشریفات مقرر در ماده مزبور است. بنابراین پایان بخشیدن بخدمت آزمایشی اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاه بدو‌ن مراعات مقررات یاد شده موقعیت قانونی نداشته و دادنامه‌های شعب هشتم و نهم و دو‌ازدهم دیوان عدالت اداری که مبین این معنی و متضمن اعاده اعضاﺀ هیأ‌ت علمی اخراج شده در مدت آزمایشی بخدمت آزمایشی می‌باشد موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. ثانیاً باتوجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایا به اعضای آزمایشی هیأ‌ت علمی دانشگاه که بعلت اخراج مصدر خدمتی نبوده‌اند مجوزی ندارد, لذا دادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 صادره از شعبه او‌ل دیوان از این جهت مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها