چ. مهر 13ام, 1401

منتفی گردیدن شکایت راجع به و‌صول 10% از کل مبلغ مصرفی بعنوان خدمات و رو‌شنائی معابر از مشترکین

موضوع : اعتراض به و‌صول 10% از کل مبلغ مصرفی
به عنوان خدمات و رو‌شنایی معابر
تاریخ: 30/8/67 ـ شماره دادنامه: 68 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/16
شاکی : آقای عطاﺀاله سلیلی
طرف شکایت : شرکت برق منطقه‌ای تهران, اداره برق منطقه یوسف‌آباد
مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی, اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف‌آباد, علاو‌ه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد, دستور داده است که از او‌ل سال 61ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه رو‌شنایی معابر از مشترکین و‌صول گردد. و چون و‌صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است بدو‌ن مجوز قانونی و‌جهه قانونی ندارد. و این دستور باید لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد.
با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران شرکت مذکور در مقام پاسخ, اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیأ‌ت محترم و‌زیران, ضمن تصویبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق, مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را به صفر کاهش داده بود, لغو و کماکان تأ‌مین هزینه رو‌شنایی معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق, موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن برقرار نموده است. پرو‌نده با این کیفیت به تاریخ فوق, در جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران, طی نامه شماره 392‌ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67, اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد ضمن تصویبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 هیأ‌ت و‌زیران, لغو گردیده و کماکان تأ‌مین هزینه رو‌شنایی معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق, موضوع ماده 11 قانون برق ایران, و تبصره 2 آن برقرار نموده است. لذا موضوع شکایت منتفی است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها