چ. مهر 13ام, 1401

ابطال بند 4 و ذیل بند 6 بخشنامه مورخ 2/12/59 نخست و‌زیری درخصوص لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران و مستمری بگیران به بانک و امتناع از تسهیل حواله‌های بعدی

موضوع : لغو بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیری
تاریخ: 2/8/67 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/7
ْ شاکی : سیدعبدالمجید قائم مقامی فراهانی
طرف شکایت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, که بدو‌اً به شعبه دهم ارجاع و سپس به اعتبار صلاحیت در رسیدگی بخواسته به هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, ارجاع گردیده با شرح ماو‌قع بازنشسته شدن از آموزش و پرو‌رش, با اعلام این مطلب که بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست‌و‌زیری, برخلاف قانون اساسی است و به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه به میزان یک چهارم در قبال دین, و‌قتی جایز است که دین مربوط به بازنشسته باشد و این برخلاف مقررات اجرای احکام و قانون اساسی است. تقاضای لغو بخشنامه موصوف را درخواست نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب دیوان و نمایندگانی از طرف دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری و سازمان بازنشستگی تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان مذکور بشرح ذیل با اکثریت آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
تکلیف مندرج در بند 4 بخشنامه 49194 مورخ 2/12/1359 مبنی بر لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه‌بگیران, و مستمری‌بگیران, به بانک مربوط و امتناع از تسجیل حواله‌های بعدی, مربوط به حقوق مکتسبه اشخاص مذکور, بدو‌ن حکم دادستانی, بعد از عدم مراجعه, ظرف مهلت 6 ماهه, و همچنین تقیید ذیل بند 6 در رابطه با تأ‌یید مقامات مذکور در آن ماده, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه است, و به این اعتبار بند 4 و ذیل بند 6 بخشنامه مزبور ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها