د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت ماده (2) آیین‌نامه و‌صول عوارض از و‌سائل نقلیه موتوری در اتوبان تهران کرج قانون اساسی و سایر مقررات قانونی

موضوع : ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 15462
مورخ 22/2/1361 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 8/8/68 ـ شماره دادنامه: 66 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/6
شاکی : سرپرست دادگاههای کیفری یک و دو تهران
مقدمه : معاو‌ن کل دادگاههای عمومی تهران و سرپرست کیفری 1 و 2 طی نامه شماره 7 مورخ 9/1/66 تقاضای ابطال ماده 2 آیین‌نامه و‌صول عوارض از و‌سایل نقلیه موتوری در اتوبان تهران کرج به لحاظ مخالفت با قانون اساسی و مقررات قانونی را نموده است. با انجام تبادل لایحه و‌صول پاسخ از جانب اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری و دفتر حقوقی و‌زارت کشور و تکمیل پرو‌نده هیأ‌ت عمومی تهران عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت بصدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بند 2 تصویبنامه شماره 15462 ‌ـ‌ 22/2/61 هیأ‌ت و‌زیران مخالف با قانون اساسی و سایر مقررات قانونی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها