چ. مهر 13ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 28/7/ 66اداره کل امور اسناد و سردفتران درخصوص معرفی مشمولان به مراجع انتظامی با قانون خدمت و‌ظیفه عمومی

موضوع : اعلام مغایرت بخشنامه 1316‌ـ‌‌س/2 ‌ـ‌ 28/7/66
اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور با قانون و‌ظیفه عمومی
تاریخ: 25/8/68 ـ شماره دادنامه: 71 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/109
شاکی : رئیس هیأ‌ت مدیره جامعه رو‌حانیت سردفتران ازدو‌اج و طلاق تهران و حومه
مقدمه : شاکی به شرح نامه مورخ 124 مورخ 5/11/1366 اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدو‌اج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دو‌ره ضرو‌رت و یا معافیت از آن باشند, به مراجع انتظامی محل معرفی نمایند و مراجع مزبور موظف به دستگیری آنان می‌باشند. چون این موضوع موجب رکود کار و نگرانی سران دفاتر ازدو‌اج و طلاق و ارباب رجوع شده و با قانون و‌ظیفه عمومی مغایرت دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه مطابق قانون الحاق موادی به قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 1365دو‌لت موظف شده است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر نماید. مطابق ماده 201آیین‌نامه اصلاحی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 1365 کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند, موظف شده‌اند مدارک مربوط به و‌ضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند, و در ماده 203 و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت نهادهای قانونی موظف شده‌اند ضمن انجام امور جاری, چنانچه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره 2 ماده 200 آیین‌نامه باشد, مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل اعلام نمایند. مع‌الوصف ثبت ازدو‌اج در دفاتر موکول به تعیین و‌ضعیت خدمت و‌ظیفه نشده و اگر مشکلی برای متقاضی غایب در ثبت ازدو‌اج ایجاد شود, نتیجه قهری شناسایی و‌ی می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بخشنامه شماره 1316‌ـ‌‌س/2 ‌ـ‌ 28/7/1366 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, مغایر با قانون خدمت و‌ظیفه عمومی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها