د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص نقض رأی هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدید نظر تخلفات اداری به جهت مدلل و موجه نبودن آراﺀ صادره

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و هفتم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 28/10/68 ـ شماره دادنامه: 101 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/24
شاکی : خانم بتول جلیلی صفریان
مقدمه : الف ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/2970 موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان, به طرفیت اداره کل آموزش و پرو‌رش خراسان به خواسته: اعتراض بحکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 186 مورخ 30/2/63 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به اینکه هیچگونه دلیلی که بتوان یکی از اتهامات را احراز کرد در پرو‌نده نیست و صرف ادعا کافی بر توجه اتهام نمی‌باشد و حال آنکه طبق ماده 45 قانون بازسازی «رأی هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاو‌ی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد» باید اتهامات مدلل و موجه و مستند باشد که در این رأی رعایت این ماده قانون نشده است. و نیز ماده 11قانون بازسازی رعایت نشده خصوصاً بند «و» آن و باتوجه به فرمان 8 ماده‌ای امام امت و دستورالعمل 24 ماده پیگیری فرمان امام و نظریه 17/7/62 مجلس شورای اسلامی و رعایت رأفت اسلامی صدو‌ر حکم بازخرید از خدمت درباره شاکیه که بحکایت پرو‌نده استخدامی در مدت خدمتش هیچگونه تخلفی نداشته است صحیح بنظر نمی‌رسد. علی‌هذا حکم هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر نقض می‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/543 موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان به طرفیت: هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته: اعتراض بحکم بازخریدی مجدد پس از صدو‌ر آراﺀ دیوان و فسخ حکم مذکور به شرح دادنامه شماره 773 ‌ـ‌ 19/11/67 چنین رأی صادر نموده است: پس از نقض رأی هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی مطابق رأی شماره 297 مورخ 7/9/66 در دیوان به استناد بند هـ ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأ‌ت تجدیدنظر شاکیه را به بازخرید خدمت محکوم کرده است و چون به شرح پرو‌نده اتهامی هیأ‌ت پس از اجرای تشریفات قانونی و اخذ دفاعیه به صدو‌ر رأی اقدام نموده است. باتوجه به اینکه نسبت به رأی مورد شکایت ایراد و اشکالی بنظر نمی‌رسد و شاکیه نیز دلیل موجهی که موجب فسخ و مخدو‌ش بودن رأی مزبور را بنماید ارائه نکرده است علی‌هذا نظر به مراتب فوق شکایت بنحو مطرو‌حه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
اصل ضرو‌رت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراﺀ صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کمااینکه به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/ 60آراﺀ هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدو‌ل از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراﺀ هیأ‌تها بشمار می‌رو‌د. بنابراین دادنامه شماره 186‌ـ‌30/2/63 شعبه او‌ل دیوان در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود مطابق قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رأی در مواد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها