د. آذر 7ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 3/7/ 69و‌زارت‌آموزش عالی مبنی بر لزو‌م اخذ گواهی تعهد خدمت از دانشجویان رشته‌های دبیری قبل از ثبت نام آبان با ماده 7 قانون اجازه تأ‌سیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1312

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 14727/6808/32 مورخ 3/7/69
تاریخ: 15/5/70 ـ شماره دادنامه: 55 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/36
شاکی : آقای مسعود جعفرزاده
طرف شکایت : و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی
شاکی‌ در دادخواست‌ تقدیمی‌ اعلام‌ داشته‌ است‌: در سال‌ 56 با موفقیت‌ در مقدمه‌ :
مکلف‌ به‌ رعایت‌ ماده‌ مذکور بوده‌ و بایستی‌ مانند قبولیهای‌ جدید تعهد خدمت‌ بسپارند. آموزش‌ و پرو‌رش‌ تعهد بسپارند. نظر باینکه‌ نامبرده‌ درحال‌‌حاضر دانشجو می‌باشد, لذا و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ مکلف‌ هستند که‌ در آغاز سال‌ تحصیل‌ خود به‌ وزارت‌ دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ و دانشگاههای‌ تربیت‌ معلم‌ و رشته‌های‌ دبیری‌ دانشگاهها آموزش‌ و پرو‌رش‌ مصوب‌ 8/3/96 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌, دانش‌آموزان‌ دانشسرا و دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ منع‌ می‌کند, و برابر ماده‌ یک‌ قانون‌ متعهدین‌ خدمت‌ به‌ وزارت‌ دانشسرای‌ عالی‌ مصوب‌ 6431 نیز مؤسسات‌ دو‌لتی‌ را از ارجاع‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ سپردن‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرو‌رش‌ می‌باشد و ماده‌ 11 قانون‌ اساسنامه‌ دانشسراهای‌ مقدماتی‌ و عالی‌ مصوب‌ 3131 محصلین‌ دانشسراهای‌ مذکور مکلف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 0344/37‌ـ‌5/5/07 اعلام‌ داشته‌اند: برابر ماده‌ 7 قانون‌ تأ‌سیس‌ سرپرست‌ دفتر حقوقی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ در پاسخ‌ به‌ شکایت‌ مذکور طی‌ شده‌ بدو‌ن‌ اینکه‌ تعهدی‌ اخذ شده‌ باشد. با توجه‌ به‌ مراتب‌ تقاضای‌ ابطال‌ آن‌ را دارد. بخشنامه‌ بر خلاف‌ موازین‌ است‌. 3ـ در موارد مشابه‌ اقدام‌ به‌ تسلیم‌ مدارک‌ تحصیلی‌ ندارد. 2ـ در زمان‌ صدو‌ر بخشنامه‌ اینجانب‌ ثبت‌ نام‌ نموده‌ بودم‌, و عطف‌ بماسبق‌ شدن‌ است‌. در حالیکه‌ تحصیل‌ اینجانب‌ باتمام‌ رسیده‌ اخذ تعهد با موازین‌ قانونی‌ مطابقت‌ می‌رساند: 1ـ اخذ تعهد مربوط‌ به‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ تحصیل‌ و هنگام‌ سال‌ او‌ل‌ تحصیلی‌ سپردن‌ تعهد خدمت‌ از اینجانب‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرو‌رش‌ می‌باشند تصدیعاً بعرض‌3 /7/96 وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ از صدو‌ر گواهی‌ خودداری‌ و در صدد اخذ لیسانس‌ مراجعه‌ لکن‌ متأ‌سفانه‌ به‌ استناد به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 73741/8086/23 مورخ‌96 با قبولی‌ در تمام‌ واحدهای‌ دو‌ره‌ لیسانس‌ موفق‌ به‌ پایان‌ دو‌ره‌ شدم‌. جهت‌ اخذ گواهی‌ کنکور سراسری‌ در رشته‌ دبیر شیمی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ ثبت‌ نام‌ و در بهمن‌ ماه‌ سال‌ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجﻩالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق ماده 7 قانون اجازه تأ‌سیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19اسفندماه 1313 محصلین دانشسراها باید در موقع و‌رو‌د بمدرسه تعهد کتبی بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت 5 سال با دریافت مقرری به خدمت معلمی اشتغال و‌رزند, و‌الا از عهده مخارجی که دو‌لت درباره آنها نموده است, برآیند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 14737/6808/32 مورخ 3/7/69 و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی, مبنی بر لزو‌م اخذ گواهی تعهد خدمت از دانشجویان رشته‌های دبیری قبل از ثبت نام آنان در رشته‌های مذکور که منطبق با ماده فوق‌الذکر, و در طریق اجرای آن می‌باشد مغایرت و مخالفتی با قانون ندارد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها