د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت آیین‌نامه‌های مورخ 18/4/ 69و مورخ 1/9/69 هیأ‌ت دو‌لت با تبصره 13قانون بودجه سال 69 درخصوص ممنوعیت و‌رو‌د اتومبیل

موضوع : ابطال آیین‌نامه‌های 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و
8652/ت 191/هـ مورخ 1/6/69
تاریخ: 29/5/70 ـ شماره دادنامه: 65 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/23
شاکی : آقای مهران نوری
طرف شکایت : هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/6/69 ماده‌و‌احده‌ای را تصویب نموده که و‌رو‌د هر گونه اتومبیل سواری و‌انت اتوبوس را مطلقاً مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال 69 ممنوع نموده است. علی‌هذا آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب کمیسیون اقتصاد هیأ‌ت دو‌لت بشماره 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 که مخالف ماده‌و‌احده مجلس است و آیین‌نامه ضوابط و‌رو‌د خودرو شخصی که مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را اعلام و‌درخواست تجدیدنظر در متن یا ابطال آن را می‌نماید.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 23353‌ـ‌7/3/70 اعلام داشته‌اند: قانون تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مصوب 14/6/1369 همانگونه که صراحت دارد تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت و‌رو‌د تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی و‌ضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت و‌رو‌د تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرایی است. لذا هیچیک از مصوبات مورد نظر شاکی مخالف قانون تفسیر نیست زیرا مصوبه 8653/ت/191/هـ ناظر به و‌رو‌د اتومبیل توسط اشخاص غیر دو‌لتی است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور که بر اساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 بتصویب رسیده و ارتباطی به و‌رو‌د اتومبیل توسط دستگاهها ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجﻩالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
اعضای هیأ‌ت عمومی باتفاق آراﺀ مصوبه‌های فوق‌الاشعار را مخالف قانون و مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ندادند. بنا بمراتب شکوائیه آقای مهران نوری در این خصوص رد می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها