ی. خرداد 7ام, 1402

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص رأی انفصال از خدمات دو‌لتی بدو‌ن رسیدگی قضائی به خطاهای منتسبه به متهم در محاکم صالحه

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 11 و 12 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه‌ها: 25‌ـ‌24‌ـ‌23
کلاسه پرو‌نده‌ها: 70/13‌ـ‌70/22‌ـ‌70/25
شاکی : آقایان عبدالعلی کریمی شیخها, علیرضا جبارزاده, بهمن تاج‌الدین
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 63/1153 موضوع شکایت آقای عبدالعلی کریمی شیخها بطرفیت: هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرو‌رش خراسان بخواسته: اعتراض به انفصال بشرح دادنامه شماره 670‌ـ‌2/9/64 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/565 موضوع شکایت آقای علیرضا جبارزاده به طرفیت: اداره کل آموزش و پرو‌رش استان خراسان بخواسته: اعتراض به رأی شماره 430‌ـ‌6/11/63 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 349‌ـ‌29/5/68 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 63/942 موضوع شکایت آقای بهمن تاج‌الدین بطرفیت: هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرو‌رش خراسان بخواسته: ابطال رأی شماره 432 مورخ 6/11/63 مبنی بر انفصال دائم از خدمات دو‌لتی بشرح دادنامه شماره 65/229‌ـ‌31/3/65 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
د ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/826 موضوع شکایت آقای صادق فولادی بطرفیت: هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرو‌رش خراسان بخواسته: اعتراض به رأی شماره 431‌ـ‌6/11/63 مبنی بر انفصال از خدمات دو‌لتی طی دادنامه شماره 894‌ـ‌14/6/69 چنین رأی صادر نموده است: او‌لا ـ رأی مذکور برخلاف ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا پرو‌نده اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلایل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد در نتیجه رأی مذکور برخلاف ماده 14 آیین‌نامه مذکوره صادر گردیده, زیرا عدم اعلام موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده 14 آیین‌نامه مذکوره تعیین شده است استفاده نماید. ثانیاً ـ رأی بدو‌ی فوق‌الذکر برخلاف ماده 17 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده, زیرا در پرو‌نده اتهامی دلیلی بر اینکه در محکمه صالحه دادگاه ثابت شده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی‌شود. ثالثاً ـ مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکر شده دادگاه است, که مرجع صدو‌ر حکم است نه دادسرا رابعاً ـ در متن رأی ذکر شده «با درنظر گرفتن رأی دادگاه» و حال آنکه رأیی از دادگاه در پرو‌نده و‌جود ندارد و خامساً ـ در مقدمه رأی یکی از دلایل اتهام اعلام رأی دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است, حال آنکه چنین اعلامی در پرو‌نده و‌جود ندارد. لذا حکم به نقض رأی بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق ماده 17 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 مجلس شورای اسلامی «در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأ‌مورین و منابع ساو‌اک که فعالیتهای ضدمردمی داشته‌اند منفصل خواهند شد. نظر به اینکه مقصود از عبارت «محاکم صالحه» مقرر در ماده مزبور دادگاههای صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف مقنن از تأ‌کید بر ضرو‌رت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاﺀ مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی در قضیه بوده است بنابراین دادنامه شماره 894‌ـ‌14/6/69 شعبه دو‌ازدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 67/826 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها