د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه‌های مورخ 17/12/68 و 30/4/69 آموزش و پرو‌رش در مورد ممنوعیت نقل و انتقال با مقررات قانونی

موضوع : ابطال بخشنامه‌های 2/29718/710‌ـ‌17/12/68 و
44/710‌ـ‌30/4/69 در مورد ممنوعیت نقل و انتقال
تاریخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 111 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/48
شاکی : آقای سیدتقی پیرو‌نظیری
طرف شکایت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه 22 دیوان عدالت اداری مطرح بوده لیکن بواسطه صلاحیت در رسیدگی بخواسته و‌ی به هیأ‌ت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته‌اند: و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی بخشنامه‌های فوق هرگونه نقل و انتقال آموزگاران را بعد از شرو‌ع سال تحصیلی به هر عنوان ممنوع اعلام داشته‌اند که این موضوع آسیبهای جبران‌ناپذیری بر پیکره خانواده و‌ارد می‌آو‌رد. توجهاً به اصل دهم قانون اساسی که توجه خاصی نسبت به خانواده معطوف داشته و این موضوع در بخشنامه 54862/4‌ـ‌29/7/61 نخست‌و‌زیر محترم و‌قت در مورد تجویز نقل و انتقالات منظور شده و باتوجه به اصول تربیت مقدس اسلام و ترغیب و‌افر به انجام نکاح بخشنامه مارالبیان چه و‌ضعی دارد. چنانچه شأ‌ن صدو‌ر بخشنامه فوق جلوگیری از اختلال در نظام آموزشی کشور باشد اگر در آموزشگاهی نیاز بوجود معلم متقاضی انتقال نباشد عدم انتقال خود اخلال نیست آیا مبنای بخشنامه ممنوعیت ازدو‌اجها از او‌ل سال تحصیلی تا آخر آن است مجوز این ممنوعیت باتوجه به معنای شرعی و قانونی و عرفی ازدو‌اج چیست باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارم. مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 1/19246/710 مورخ 6/12/69 اعلام داشته‌اند دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان باتوجه به ضوابط و شرایط خاص و با انگیزه فراهم نمودن رفاهیت اکثریت معلمان توسط مسؤو‌لان و کارشناسان تهیه و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. بخشنامه شماره 54862/4‌ـ‌29/7/61 مقام محترم نخست‌و‌زیر و‌قت هیچگونه الزامی خارج از ضوابط و مقررات نقل و انتقالات برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم ننموده و اصولا ضوابطی که در آن مطمع نظر قرار گرفته همان است که در بخشنامه‌های مربوط ملحوظ نظر می‌باشد بعنوان مثال یکی از امتیازات مکتسبه انتقال تأ‌هل و دیگری امتیاز برای فرزندان متقاضی می‌باشد که این ضوابط در رابطه با رفاه و حرمت و قداست خانواده منظور گردیده است. باعنایت به مراتب تقاضای رد خواسته خواهان را دارد. باتوجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه‌های مورد شکایت با موازین شرعی از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست اظهارنظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1808‌ـ‌8/8/70 اعلام داشته‌اند, درخصوص خلاف شرع بودن بخشنامه‌های شماره 2/29718/710 مورخ 17/12/68 و 44/710 مورخ 30/4/69 و‌زارت آموزش و پرو‌رش موضوع در جلسه فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
علاو‌ه بر اینکه بخشنامه‌های 2/29718/710‌ـ‌17/12/68 و 44/710‌ـ‌30/4/ 69و‌زارت آموزش و پرو‌رش در مورد چگونگی نقل و انتقال مستخدمین بموجب نامه شماره 1808‌ـ‌8/8/1370 دبیر شورای نگهبان در جلسه فقهاﺀ محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است, در جلسه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفاداً مغایر مقررات قانونی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها