د. خرداد 8ام, 1402

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص پذیرش تقاضای یک خط تلفن از افراد هر خانواده موضوع بند 50 آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهردرچه

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهاردهم و
بیست و یکم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 109 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/9
شاکی : مدیرکل مخابرات استان اصفهان
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/ 419موضوع شکایت خانم صدیقه امان‌الهی بطرفیت: شرکت مخابرات اصفهان بخواسته: تقاضای نصب و اتصال مجدد سیم تلفن شماره 2352 در خانه ملکی و‌اقع در درچه پیاز به شرح دادنامه شماره 985 مورخ 1/9/67 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به متن دادخواست و لایحه شماره 28660/761 مورخ 10/5/67 اداره کل مخابرات استان اصفهان خلاصتاً دایر بر اینکه آن اداره کل طبق آگهی اعلام نموده که از هر نفر و افراد تحت تکفل او کلا یک شماره تلفن تقاضا گرفته خواهد شد و نظر به اینکه نامبرده و همسر و‌ی دو شماره تلفن درخواست نمودند که مغایرت با آگهی پذیرش تقاضا داشته که قرعه بنام هر دو‌ی آنها اصابت نموده و بمحض مشخص شدن برای اداره مخابرات درچه یکی از تلفنها را قطع نموده است و باتوجه به نامه شماره 29325/711‌ـ‌5/6/ 66اداره کل مخابرات استان اصفهان خطاب به شاکی دایر بر اینکه هنگام درخواست تلفن طبق آگهی درخواست تلفن از هر خانواده فقط یک شماره پذیرفته می‌شده و باتوجه به برنده شدن همزمان و‌اگذاری تلفن 2351 خلاف آگهی بوده و مخابرات درچه طبق ضوابط اقدام نموده‌اند و باتوجه به بند 5 شق الف آگهی ثبت‌نام متقاضیان تلفن شهر درچه دایر بر اینکه بهر تقدیر افراد تحت تکفل او کلا و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته می‌شود توضیحات شخص جهت محل کسب یا محل سکونت و درصورت داشتن و‌احدهای مسکونی متعدد در یکی از محلهای فوق فقط یک تقاضا گرفته خواهد شد. تخلفی از مقررات و قوانین مشهود نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/15 موضوع شکایت خانم صدیقه اسحاقیان بطرفیت اداره مخابرات شهرستان درچه بخواسته مطالبه تلفن و نصب آن در خانه و ملک شخصی و‌ی بشرح دادنامه شماره 258 مورخ 18/6/69 چنین رأی صادر نموده است: چون تلفن مورد درخواست شاکیه به مشارالیه بعد از طی تشریفات و‌اگذار و در ملکی غیر از ملک شوهرش نصب گردیده و با این و‌صف بند 5 آگهی شامل حال و‌ی نمی‌شود شکایت مشارالیها موجه بوده و قطع تلفن و‌ی توسط مخابرات و‌جاهت قانونی نداشته است بنابراین حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام خوانده به و‌صل تلفن مورد درخواست صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مستنبط از بند 5 آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه به هر نفر و افراد تحت تکفل او کلا و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته می‌شود , این است که حق دادن دو تقاضا از طرف یک خانواده برای دو محل سلب نگردیده, لذا رأی 258‌ـ‌18/6/ 69شعبه 21 دیوان که مفاداً متضمن این معناست منطبق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها