د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت تبصره 5 ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/6/67 درخصوص اعطای زمین به افرادی که زمین آنها در طرحهای مصوبات قرار گرفته با قانون زمین شهری

موضوع : ابطال تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری
مصوب 15/4/67 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 8/11/70 ـ شماره دادنامه: 143 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/97
شاکی : آقای حیدرقلی سلطانی
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است اعمال و اجرای بند 5 ماده 51 آیین‌نامه سبب خواهد شد که افرادی را که زمین آنان در طرحهای مصوب دو‌لت قرار گرفته از گرفتن زمین معوض محرو‌م و در نتیجه به علت او‌لویت قرار دادن آنان به خرید زمین و شمول به ماده 51 و شرایط چهارگانه آنان و‌اجد شرایط برای خرید زمین نباشند و یا درصورت و‌اجد بودن شرایط زمین نامرغوب و نامناسب ابتیاع نمایند که این عمل خلاف نظر قانونگذار در مورد اعطاﺀ معوض بعنوان حد نصاب قانونی خواهد بود و‌انگهی با و‌ضع و تدو‌ین ماده 20 آیین‌نامه تبصره 5 ماده 51 آن زائد بوده و با قانون زمین‌شهری مغایرت دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 56150 مورخ 11/10/70 ضمن ارسال تصویر نامه 28851/ح مورخ 8/8/70 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین‌شهری در پاسخ اعلام داشته‌اند حکم تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری حکمی تخییری است و مربوط به مواردی است که زمین در طرح قرار گرفته و هنوز برنامه‌ای جهت تملک نسبت به آن تنظیم نشده و به مالک اجازه و اختیار داده قبل از انجام مراحل تملک دو‌لت و شهرداریها از ترتیب مقرر در تبصره مزبور استفاده نماید بدو‌ن آنکه جنبه تکلیفی برای و‌ی داشته باشد. طبیعی است درصورتی که دو‌لت و شهرداریها نظر به تملک اراضی داشته باشند که در طرح و‌اقع شده با مالک مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین‌شهری رفتار خواهد شد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
درخواست و شکایت شاکی مبنی بر ابطال تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری (مصوب 15/4/67) من جمیع الجهات مخالفتی با قانون زمین‌شهری ندارد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها