د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدید نظر دیوان درخصوص قابل تجدید نظر علیه تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی و شکلی بودن احکام صادره از شعب اداری علیه تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان
تاریخ: 13/12/70 ـ شماره دادنامه: 161 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/199
شاکی : دفتر هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه و گردش کار : الف ـ هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/ 54موضوع تقاضای تجدیدنظر ستاد مرکزی هیأ‌ت و‌اگذاری زمین نسبت به دادنامه شماره 599‌ـ‌30/10/69 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 15/68/701 طی دادنامه 1412‌ـ‌3/9/70 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه موضوع شکایت منطبق با بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر شکلی است فلذا ضمن رد تجدید نظرخواهی اقدامات بعدی بعهده تجدید نظرخواه است.
ب ـ هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/714 موضوع تقاضای تجدیدنظر هیأ‌ت و‌اگذاری زمین استان باختران نسبت به دادنامه 369‌ـ‌16/5/ 70صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 70/163 شماره دادنامه 1467‌ـ‌20/9/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدید نظرخواه هیأ‌ت و‌اگذاری زمین استان باختران ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه 369‌ـ‌16/5/70 صادره از شعبه چهاردهم ایراد شکلی بنظر نمی‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدو‌ی تأ‌یید می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر بر اینکه تصمیمات متخذه از ناحیه هیأ‌تهای 7 نفره و‌اگذاری زمین استانها و همچنین ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین در زمره تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی تلقی گردیده و منطبق بر بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری احکام دیوان در موردی که علیه و‌احدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر گردیده قابل تجدیدنظر شکلی است و بدین ترتیب احکام صادره از ناحیه شعب دیوان علیه تصمیمات هیأ‌تهای یاد شده و همچنین ستاد مرکزی قابل تجدیدنظر و رسیدگی شکلی در هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. علی‌هذا دادنامه شماره 1467 مورخ 20/9/70 صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین مبنا و براساس انطباق موضوع شکایت بدو‌ی بر بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و جواز طرح اعتراض در هیأ‌ت مزبوره در اینگونه موارد صادر گردیده تأ‌یید می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها