د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص اعتراض متهم به آراﺀ قطعی صادره از هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری از مدت معین موضوع ماده 28 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم و ششم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/12/70 ـ شماره دادنامه: 157 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/91
شاکی : مدیرکل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/ 208موضوع شکایت آقای فرامرز انصاری بطرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش بخواسته اعتراض به رأی شماره 1849/1 هیأ‌ت تجدیدنظر بشرح دادنامه 830‌ـ‌3/10/69 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده 28 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مصرح است درصورتی که متهم به آراﺀ قطعی صادره توسط هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ به دیوان شکایت نماید و در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود و چون رأی قطعی در تاریخ 27/3/69 به شاکی ابلاغ شده و شاکی در تاریخ 1/5/69 یعنی خارج از مهلت مقرر یکماه مذکور در ماده فوق‌الذکر اقدام به شکایت نموده که دیگر حق شکایت نداشته فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نبوده و رأی به رد آن صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1042 موضوع شکایت آقای جهانشاه نادرپور کوهی بطرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش بخواسته نقض رأی شماره 2006/1‌ـ‌9/5/69 بشرح دادنامه 69مورخ 26/1/70 چنین رأی صادر نموده است. باتوجه به محتویات پرو‌نده تخلفاتی و گزارشهای متعدد مبنی بر تأ‌یید تخلفات منتسبه و با التفات به لایحه جوابیه مدیرکل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رأی هیأ‌ت تجدیدنظر تخلفات مورد شکایت و‌ارد نماید مشهود نگردید و از ناحیه شاکی دلیلی که مبین نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به رد آن اظهارنظر می‌گردد. با اعلام تعارض آراﺀ مذکور از جانب مدیرکل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه دادخواست آقای جهانشاه نادرپور کوهی و‌ضع کاملا مشابهی با آقای فرامرز انصاری دارد و شعبه چهارم دادخواست او را با و‌جود گذشت چهار رو‌ز بیشتر از مهلت مقرر یکماهه (از تاریخ ابلاغ رأی) پذیرفته و رسیدگی کرده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به صراحت ماده 28 قانون تخلفات اداری دایر به اینکه درصورتی‌که متهم به آراﺀ قطعی صادره توسط هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ به دیوان شکایت نماید و درغیراینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. و باعنایت به اینکه در ماده فوق‌الذکر حداکثر مهلت زمانی برای اعلام شکایت از تاریخ ابلاغ یکماه اعلام نموده است لذا دادنامه 830‌ـ‌3/10/69 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن معنی فوق با اکثریت آراﺀ مطابق قانون و مقررات تشخیص گردیده است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها