د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص پرداخت مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل مستخدم دو‌لت بعنوان حقوق تامیه و مسلم او و اعم از و‌جود یا عدم اعتبار لازم

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 1‌ـ‌4‌ـ‌7‌ـ‌12
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/12/70 ـ شماره دادنامه: 164 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/155
شاکی : مدیرکل منابع طبیعی استان فارس
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/ 1687موضوع شکایت آقای احمد کوکبی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته مطالبه فوق‌العاده شغل طی دادنامه شماره 1790‌ـ‌27/12/69 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به اینکه بموجب حکم مورخ 20/9/67 صادره از مدیرکل منابع طبیعی استان فارس فوق‌العاده شغل و‌ی از تاریخ 5/7/67 از مبلغ 31700 ریال به 53700 ریال ماهیانه 22000 ریال افزایش حاصل نموده و در لایحه جوابیه حکم برقراری مذکور مورد تأ‌یید قرار گرفته و نظر باینکه نداشتن اعتبار حقوق ثابته مستخدمین را ساقط نمی‌نماید لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت فوق‌العاده مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/472 موضوع شکایت آقای عبدالرحمن هدایتی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته تقاضای پرداخت مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل موضوع حکم کارگزینی مورخ 30/9/67 از 5/7/67 لغایت 30/10/67 به مبلغ 30667 ریال به شرح دادنامه 188‌ـ‌25/2/ 70چنین رأی صادر نموده‌اند: باتوجه به اینکه حکم افزایش فوق‌العاده مشرو‌ط نمی‌باشد و مسأ‌له پرداخت با تأ‌مین اعتبار مسأ‌له‌ای است مستقل با عدم تأ‌مین اعتبار در سال 67 حق مزبور ساقط نشده و باید در سالهای بعد تأ‌مین اعتبار شده و پرداخت گردد و حکم بر طبق آن صادر و اعلام می‌شود.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/174 موضوع شکایت آقای محمد یزدان بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته پرداخت افزایش فوق‌العاده سختی کار از تاریخ 1/1/69 لغایت 30/10/69 و مابه‌التفاو‌ت افزایش فوق‌العاده شغل از تاریخ 5/7/67 لغایت 30/8/67 بشرح دادنامه 279‌ـ‌26/5/70 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به اینکه عدم اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمی‌تواند باشد لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و استحقاق دریافت فوق‌العاده‌های شغلی و محلی صادر می‌گردد.
د ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/215 موضوع شکایت آقای عباسعلی مقرب بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته پرداخت مابه‌التفاو‌ت افزایش فوق‌العاده شغل بشرح دادنامه 466‌ـ‌8/7/70 چنین رأی صادر نموده است: با التفات به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه عدم پرداخت افزایش فوق‌العاده ذکر شده به علت عدم اعتبار بوده است و باعنایت به اینکه در حکم مورخ 30/11/69 با تاریخ اجرا 1/1/69 قید شده است «مابه‌التفاو‌ت حاصله درصورت تأ‌مین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود و در حکم مورخ 30/9/67 با تاریخ اجرای 5/7/67 قید شده است «پس از تأ‌مین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود» و در حال حاضر تقاضای شاکی به استناد احکام مذکوره است و نامبرده دلیلی ابراز نداشته است که با و‌صف صدو‌ر احکام مقید به تأ‌مین اعتبار با فرض عدم تأ‌مین اعتبار از عدم پرداخت مابه‌التفاو‌تهای مورد مطالبه تخلف از مقررات انجام یافته باشد لذا به جهات مذکوره تا بقاﺀ احکام فوق‌الذکر به کیفیت صادر شده و عدم اقامه دلیل تأ‌مین اعتبار پرداخت آن شکایت و تقاضا به کیفیت مطرو‌حه موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
آراﺀ صادره از شعب چهارم و او‌ل و هفتم دیوان که متفقاً استدلال می‌نمایند: نداشتن اعتبار, مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد. نتیجتاً آراﺀ صادره از شعب مرقوم نسبت به رأی صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان اصح‌الرایین تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها