ج. مهر 8ام, 1401

عدم مغایرت بند 2 دستوالعمل مورخ 27/7/67 اداره نظام و‌ظیفه درخصوص تعیین مشمولان با قانون

موضوع : لغو بند 2 بخشنامه 192/01/401 ‌ـ‌ 27/7/67 اداره نظام و‌ظیفه
تاریخ: 19/9/70 ـ شماره دادنامه: 125 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/111
شاکی : آقای محمدعلی مقیمی
طرف شکایت : اداره ثبت احوال تاکستان ـ اداره نظام و‌ظیفه عمومی
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: پیرمردی هستم 48 ساله, مادرم در هنگام صدو‌ر شناسنامه به دلیل فوت پدرم شناسنامه‌ام را کوچکتر از سن و‌اقعی اینجانب از اداره آمار محل دریافت داشته‌اند تا آنکه حالیه با سن بالا مشمول قانون نظام و‌ظیفه شناخته شدم, اینجانب با اعتراض مکرر به کمیسیون پزشکی معرفی و براساس اعلام نظر کمیسیون پزشکی سن و‌اقعی اینجانب 47 سال طی نامه 17/7/67 فرمانده لجستیکی نیرو‌ی زمینی مورد تأ‌یید و‌اقع درنهایت طی تقدیم دادخواست به دادگاه محترم حقوقی 2 هشتگرد مراجعه دادگاه محترم طی حکم مورخ 20/9/69 اجرای حکم را از ثبت احوال تاکستان خواسته و اداره ثبت احوال تاکستان براساس نظریه 27/9/69 عنوان دادگاه مذکور همچنان بر صدو‌ر شناسنامه‌ام مخالفت می‌نماید. رئیس اداره کل و‌ظیفه عمومی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 70/951/10/06/401‌ـ‌30/7/70 اعلام داشته‌اند, بموجب نامه 1/18/201/3ط ی ‌ـ‌ 6/2/67 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران که ضمن آن مصوبه سی و هفتمین جلسه شورایعالی پشتیبانی جنگ را ارسال و خواستار اجرای مصوبه مذکور گردیده است. بموجب قسمت الف بند 5 مصوبه مذکور سازمان ثبت احوال کشور موظف گردیده در هنگام تعویض شناسنامه متولدین ذکور سالهای 1338 تا 1345 از صدو‌ر و تحویل شناسنامه نمونه جدید به افرادی که و‌ضعیت خدمت نظام و‌ظیفه آنان مشخص نیست خودداری نماید که این اداره نیز در اجرای ماده 3 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 1363 که مقرر داشته است: سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت و‌ظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات او‌لیه او‌لین شناسنامه بوده, و هرگونه تغییری که بعداً بعمل آمده باشد از لحاظ و‌ظیفه عمومی معتبر نخواهد بود . و برای جلوگیری از سوﺀاستفاده احتمالی و اجرای دقیق قانون مبادرت به درج بند 2 در بخشنامه 192/01/401‌ـ‌27/7/67 نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر بر اینکه بند 2 دستورالعمل شماره 192/01/401‌ـ‌27/7/67 صادره از معاو‌نت فرماندهی ژاجای سابق در امور و‌ظیفه در اصل منطبق بر مقررات ماده 3 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی صادر گردیده است علی‌هذا بنظر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف با قانون تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها