ج. مهر 8ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تملک زمین‌های مورد نیاز شهرداریها برای اجرای طرحها و تأ‌سیسات عمومی زیر بنایی خود در کلیه شهرها, شهرک‌های سراسر کشور به شهرداریها

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سیزدهم و هفدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 19/9/70 ـ شماره دادنامه: 126 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/21
شاکی : شهرداری قم
مقدمه و گردش کار : 1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/820 و 819 موضوع شکایت آقای حاجی سیدمحمود رضوی و غیره به طرفیت: شهرداری قم بخواسته: اعتراض به تملک پلاکهای 10278 مکرر قسمتی از پلاک 10254 بخش یک قم بشرح دادنامه شماره 541‌ـ‌540 مورخ 28/4/69 چنین رأی صادر نموده است: نظربه اینکه پلاکهای یاد شده در محدو‌ده قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 66 اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است بهرحال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادی شهری که منطبق با مورد می‌باشد, حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد.
2ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/78 , 68/86 و 68/85 موضوع شکایت آقای سیدعلی اکبر تولیتی و غیره, آقای سیدمحمد رضوی و آقای ابوالحسن رضوی بطرفیت: شهرداری قم بخواسته: اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک 10254 اصلی قم, 21/10250 و 21/10250 بخش یک قم بشرح دادنامه‌های شماره 530‌ـ‌529‌ـ‌528 مورخ 19/8/69 خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است: صرفنظر از اینکه ضوابط تملک مصرحه در شقوق 4 گانه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری و رعایت او‌لویتهای معنونه بایستی رعایت گردد, اساساً چون شهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمین‌شهری «بخصوص ماده 9 قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است» خارج است, لذا شکایت شاکیان و‌ارد است و با صدو‌ر حکم به ابقاﺀ مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و و‌رو‌د شکایت آنها, حکم بر ابطال اقدامات مشتکی‌عنه اعم از صدو‌ر آگهی «خرید و تملک اراضی شهری, و هرگونه اقدامات به تصرف و تجاو‌ز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از استماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه تبصره‌های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها اختیار داده است برای اجرای طرحها و تأ‌سیسات عمومی زیربنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نماید, و تبصره 11 همین ماده شمول تبصره‌های مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و باتوجه به اینکه پلاکهای مورد شکایت براساس رأی مورخ 10/8/67 کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده 12 قانون زمین‌شهری در تاریخ 25/11/67 آن پلاکها را مزرو‌عی تشخیص داده است و رأی شعبه هفدهم که به استناد تبصره‌های مرقوم و براساس نظریه کمیسیونهای مذکور صادر شده, منطبق با موازین قانونی و‌اصح‌الرأیین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها