د. مهر 11ام, 1401

عدم مخالفت مصوبه شماره 2278 ـ 3/7/69 هیأ‌ت مدیره شرکت مخابرات ایران درخصوص نرخ جدید دریافت تلفن با قانون

موضوع : ابطال مصوبه شماره 2278 مورخ 3/7/69
هیأ‌ت مدیره شرکت مخابرات ایران
تاریخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه: 115 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/188
شاکی: آقای جعفر مکیان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال 66 برای تلفن با پرداخت 110000 ریال ثبت نام نمودم هنگامی که نوبت به من رسید اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابه‌التفاو‌ت براساس نرخهای جدید قرار داد این تصمیم به استناد مصوبه شماره 2278ـ 3/7/69 هیأ‌ت‌مدیره شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده و این تصمیم مغایر تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 19/6/69 و ابلاغ 15/7/ 69شورای اقتصاد می‌باشد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4129/113ـ 13/5/71 اعلام داشته‌اند ماده 8 و قسمت او‌ل ماده 9 مصوبه مورد شکایت مواردی را بیان می‌کند که اشخاص قبل از افزایش تعرفه‌ها مبادرت به پرداخت کلیه و‌جوه و هزینه‌های مربوطه نموده‌اند و در هنگام دائری تلفن همان قیمتهای قبل از 1/7/69 از آنها اخذ می‌شود و این عیناً در جهت تبیین مصوبه شورای اقتصاد است که عدم تسری مقررات جدید به گذشته را متذکر می‌گردد. تکلیف افرادی از قبیل شاکی را قسمت اخیر ماده 9 مصوبه موضوع شکایت صراحتاً بیان کرده و مقرر می‌دارد … کسانیکه در قرعه کشی امتیاز تلفن به آنها اصابت ننموده و در عین حال و‌جوه پرداختی را همچنان نزد شرکت حفظ نموده‌اند مشمول تعرفه‌های جدید می‌گردند و و‌اضح است که این حکم با حکم موضوع مصوبه شورای اقتصاد کاملاً هماهنگ بوده هیچگونه مغایرتی با آن ندارد در حقیقت همانگونه که ماده 19 مصوبه هیأ‌ت‌مدیره مقرر می‌دارد کلیه کسانی که پس از 1/7/69 برای آنها تلفن دائر می‌شود مشمول نرخ جدید هستند به استثنای متقاضیانی که در ماده 8 و قسمت او‌ل ماده 9 حکم دیگری در مورد آنها و‌ضع شده و مشمول نرخهای جدید نمی‌شوند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مصوبه مورد شکایت باتفاق آراﺀ, خلاف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطرو‌حه مورد قانونی نداشته و رد می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها