د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اعطای گرو‌ه و پایه مستخدمین شهربانی مطابق قانون ارتش مصوب 7/7/66

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 , 18 و 21
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/6/71 ـ شماره دادنامه: 121 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/76
شاکی: فرمانده نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/785‌ـ‌786‌ـ‌ 787موضوع شکایت آقای حسن ابراهیم کردستانی بطرفیت اداره کل کارگزینی شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته گرو‌ه بشرح دادنامه شماره 1100‌ـ‌1099‌ـ‌ 1098مورخ 30/8/69 با توجه به اینکه تبصره ماده 8 قانون حقوق و مزایا مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/68 مجلس شورای اسلامی مصرح است هرگونه رشد حقوقی انجام شده پس از تاریخ اجرای تطبیق (7/7/68) قانون ارتش در تعیین مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر قبل از اجرای این قانون منظور نمی‌گردد لذا بصراحت تبصره مذکور حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/974 موضوع شکایت آقای محمد دانشمندیان بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته تقاضای صدو‌ر گرو‌ه و پایه استحقاقی بشرح دادنامه شماره 820‌ـ‌6/11/70 با توجه به اظهارنظر سازمان اموراداری و استخدامی طی نامه شماره 4419/45 که مبتنی بر اعطای حقوق و مزایای کارکنان تا تصویب مقررات با مقررات استخدامی کشور است و نظر به تجویز ماده 140 قانون ارتش حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی دایر بر اعطای گرو‌ه و پایه استحقاقی صادر نموده است.
ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/483 موضوع شکایت آقای ابوالفضل فرمهینی بطرفیت اداره کارگزینی شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته گرو‌ه 9 و پایه 14 بشرح دادنامه شماره 617ـ 29/10/69 به استناد تبصره ذیل ماده 80قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/68 مجلس شورای اسلامی که هرگونه رشد حقوقی انجام شده پس از تاریخ اجرای تطبیق (7/7/67) قانون ارتش قبل از قانون اخیرالذکر را منظور نداشته حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
نظر به اینکه مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به تجویز ماده 204 قانون ارتش مصوب 7/7/1366 مشمول این قانون شناخته شده و از تاریخ 7/7/1367 با مقررات آن تطبیق و‌ضع یافته و در نتیجه از همان تاریخ از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری خارج گردیده‌اند و ماده 1140 قانون مزبور هم در باب کیفیت پرداخت حقوق و مزایای آنان مفید لزو‌م اجرای مقررات طرح طبقه بندی مشاغل لایحه قانونی مذکور درباره این قبیل مستخدمین پس از تطبیق و‌ضع با قانون ارتش نمی‌باشد دادنامه‌های 1100ـ 1099ـ 1098 مورخ 30/8/69 و شماره 617مورخ 29/10/69 شعب 4 و 21 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها