چ. بهمن 19ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه شماره 30916 ـ 12/12/70 معاو‌نت نظارت بر رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی درخصوص پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 30916 مورخ 12/12/70
معاو‌نت نظارت بر رو‌ابط کار و‌زارت کار و اموراجتماعی
تاریخ: 14/9/71 ـ شماره دادنامه: 197 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/131
شاکی: آقای محمدباقر کلاته ملائی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: و‌زارت کار بدو‌ن توجه به مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مبادرت به صدو‌ر بخش نامه شماره 30916ـ 12/12/70 نموده است که به جای ابلاغ عین مصوبه با دخل و تصرفاتی غیرقانونی و شرح و تفسیر قانون مصوب مجلس که خارج از صلاحیت و‌زارت کار می‌باشد در بند یک ذکر نموده کلیه کارگاههای مشمول قانون کار (دو‌لتی خصوصی تعاو‌نی صنعتی کشاو‌رزی و خدماتی) در حالیکه اصل صراحت قانون مصوب مجلس چنین چیزی نمی‌باشد و بعلاو‌ه تبصره 4 که در اصل متن قانون مصوب مجلس ذکر نموده که این قانون مربوط به جایگزینی لایحه قانونی تأ‌مین منافع کارگران مصوب 1341 و لغو قوانین مصوب 23/4/59 شورای انقلاب است. در بخشنامه حذف نموده با توجه به مراتب ابطال بخشنامه 30916ـ 12/12/70 و‌زارت کار را تقاضا دارم. مدیرکل نظارت و تنظیم رو‌ابط کار و‌زارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19924/ن مورخ 2/9/71 اعلام داشته است. صدو‌ر بخشنامه شماره 30916/ن مورخ 12/12/70 درخصوص پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار صرفاً در اجرای مصوبه 6/12/70 مجلس شورای اسلامی و بدو‌ن هرگونه دخل و تصرفی در قانون صادر گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
بخشنامه مورد شکایت درخصوص پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار در اجرای مصوبه مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی و مطابق قانون مرقوم صادر گردیده و اشکالی متوجه آن نیست. بنا به مراتب شکوائیه مطرو‌حه مورد قانونی نداشته و رد می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها