ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص بخشودگی کارخانجات آجرپزی دارای پرو‌انه از پرداخت حق بیمه موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14 و 20
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/7/72 ـ شماره دادنامه: 123 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/76
شاکی : آقای بیوک رستم زاده
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/712 موضوع شکایت آقای تقی عیوضی به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته ابطال رأی هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات بشرح دادنامه شماره 1078 ـ 25/12/70 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی و با توجه به نامه شماره 18224ـ 36 مورخ 10/12/67 شورای مرکزی اصناف ارو‌میه دائر بر اینکه شاکی دارای پرو‌انه کسب به شغل دفتر آجر فشاری بوده و با توجه به فهرست ردیف 89 ـ فخاری (به استثناﺀ کارخانجات آجر ماشینی) و نامه 9/6/67 دستور اجرای بخشنامه شماره 136 درآمد و با توجه به نامه 17/8/61 سازمان تأ‌مین اجتماعی دائر براینکه در اجرای تبصره 57 قانون بودجه سال 61 … و با توجه به فهرست ضمیمه مصوبه کارگاه شما در عداد کارگاههای مشمول کمک دو‌لت قرار گرفته شکایت و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال آراﺀ هیأ‌ت تجدیدنظر تشخیص مطالبات شماره یک و ارجاع به مرجع صالح جهت رسیدگی مجدد صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/218 موضوع شکایت آقای بیوک رستم‌زاده به طرفیت اداره کل درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی ارو‌میه بخواسته درخواست و اظهارنظر اداره کل درآمد در مورد عدم شمول کارگاههای فخاری که جنبه صنفی نداشته و تابع قانون نظام صنفی نبوده نسبت به بخشودگی از پرداخت حق بیمه و تقاضای معافیت از پرداخت آن بشرح دادنامه شماره 360ـ 29/7/70 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه کارخانجات آجرپزی دارای پرو‌انه بهره‌برداری از اداره کل صنایع می‌باشند لذا از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مشمول تقلیل نرخ بیمه و معافیت و بخشودگی قسمتی از حق بیمه موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی و اصلاحات آن نمی‌باشد و پرو‌انه کسب ارائه شده مورد استناد شاکی مربوط به دفتر آجر فشاری در شهر ارو‌میه بوده در صورتی که موضوع مطالبات از نامبرده مربوط به حق بیمه کارگران شاغل در کارخانه آجر فشاری می‌باشد که در این فرض اطلاق کارگاه کوچک صنفی بر آن از جهت شمول بخشودگی فوق‌الذکر متصور نخواهد بود علی‌هذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی نسبت به کارخانجات آجرپزی دارای پرو‌انه از ادارات کل صنایع (هر چند دارای دفتر فرو‌ش در داخل شهرها باشند) شمول ندارد. لذا دادنامه صادره از شعبه بیستم که مبین این معنی است. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها