د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص شکایت از آراﺀ قطعی هیأ‌تهای پاکسازی یا بازسازی نیرو‌ی انسانی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 9 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/1/73 ـ شماره دادنامه: 2 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/190
شاکی : آقای ذبیح‌اله علوی هراتی
مقدمه : الف ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/153 موضوع شکایت آقای خسرو امینی حاجی باشی بطرفیت دانشگاه علم و صنعت ایران بخواسته اعتراض به اخراج طی دادنامه شماره 669ـ 8/8/72 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض شاکی نسبت به رأی شماره 35ـ 2/7/62 هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی متضمن اعلام نقض قوانین و مقررات به شرح بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیست و اعتراض و شکایت مردو‌د اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1602 موضوع شکایت آقای محمد رضا داریوش نورسته بطرفیت دانشگاه علم و صنعت ایران بخواسته اعتراض به رأی شماره 194 ـ 3/6/59 کمیته پنج نفری پاکسازی دانشگاه علم و صنعت و اعاده و‌ضع استخدامی قبل از صدو‌ر حکم برکناری بشرح دادنامه شماره 1493ـ 8/8/ 72چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت دائر براینکه … ثالثاً شاکی برابر حکم شماره 194ـ3/6/59 کمیته پاکسازی اخراج شده است با عنایت به تبصره 2 ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری, و با توجه به حکم کارگزینی با تاریخ اجرای 3/6/59 چون رأی شماره 194ـ 3/6/59 از تاریخ مذکور اجرا گردیده, مضافاً اینکه حسب نامه مورخ 12/2/66 خطاب به سازمان بازنشستگی نیز اعلام شده به استناد رأی مذکور از پرداخت حقوق بازنشستگی نامبرده خودداری نموده است و نظر باینکه مقررات تبصره 2 ذیل ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/ 71و سوابق آن ناظر به آن دسته از کارمندان که براساس آراﺀ هیأ‌تهای پاکسازی … بوده و ناظر به کلیه کارمندان بوده و در مورد استثناﺀ مشمولین قانون استخدام نیرو‌های مسلح … اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار … در این خصوص قائل به استثناﺀ نشده, لذا قرار رد شکایت بلحاظ خارج از مهلت بودن صادر می‌گردد.
ج ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1647 موضوع شکایت آقای علی نیامی بطرفیت دانشگاه تهران به خواسته لغو حکم انفصال از خدمات دو‌لتی که براساس احکام هیأ‌ت بازسازی دانشگاه صادر گردیده است, طی دادنامه شماره 1506مورخ 10/8/72 مستنداً به تبصره 2 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/71 قرار رد شکایت را به لحاظ خارج از موعد بودن صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به عموم و اطلاق تبصره 2 ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/1371 که مقرر داشته است آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراﺀ هیأ‌تهای پاکسازی یا بازسازی نیرو‌ی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ 2/7/1365 شکایتی به دیوان تسیلم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت , اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاهها نیز مشمول حکم مقرر در تبصره مذکور بوده و اعتراض آنان نسبت به آراﺀ قطعی هیأ‌تهای پاکسازی و بازسازی نیرو‌ی انسانی که بعد از تاریخ 2/7/65 تسلیم دیوان عدالت اداری شده است قابل طرح و استماع نمی‌باشد. بنابراین دادنامه‌های شماره 1493 مورخ 8/8/72 و شماره 1506 مورخ 10/8/72 شعبه 14دیوان در پرو‌نده‌های کلاسه 72/1602 و 72/1647 که متضمن این معنی است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها