ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص انتقال کسور بازنشستگی به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 16
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/180
شاکی : مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1747 موضوع شکایت آقای مهدی رضایی جعفری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور, بخواسته انتقال کسور بازنشستگی طی دادنامه شماره 953ـ 24/6/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر باینکه ماده 8 آیین‌نامه تبصره 3 ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 8/11/65 و اصلاحی مورخ 28/5/68 مصرح است در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا, اخراج, بازخرید خدمت یا انفصال دائم و … قطع شود یا می‌شود, کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد می‌تواند تقاضای انتقال آن را نماید و با توجه به اینکه نامبرده کسور بازنشستگی خود را دریافت ننموده است و با عنایت باینکه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی بعد از قانون بازسازی تصویب و بر قانون بازسازی و‌ارد می‌باشد و بند 10 ماده 20 مورد نظر سازمان طرف شکایت را در این خصوص بطور ضمنی فسخ نموده است, بعلاو‌ه همسر دائمی شاکی طی نامه مورخ 9/6/72 که به گواهی دفتر شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری رسیده, اعلام نموده نسبت به کسور بازنشستگی شاکی هیچگونه ادعایی ندارد و تقاضا کرده کسور مذکور در حق شوهرش (مهدی رضایی جعفری) پرداخت شود و توجهاً به سایر محتویات پرو‌نده شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی شاکی به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/485 موضوع شکایت آقای محمد ابراهیم تحویل زاده بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته انتقال کسورات بازنشستگی از سازمان بازنشستگی به سازمان تأ‌مین اجتماعی طی دادنامه شماره 783ـ 14/11/71 چنین رأی صادر نموده است: حسب پاسخ و‌اصله از امور حقوقی سازمان طرف شکایت, نامبرده به استناد بند 10 ماده 20 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی از خدمت اخراج شده و بصراحت بند 10 ماده مذکور کسور بازنشستگی متعلق حق خانواده و‌ی بوده و تعلق بشاکی ندارد, قطع نظر از عدم پرداخت کسور یاد شده به خانواده شاکی قبل از اخراج اصولاً به جهت سلب حق شاکی براساس قانون مرقوم تخلفی از مقررات مشهود نگردید, حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین حاج آقا محقق قائم‌مقام دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
هر چند در بند 10 ماده 20 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم اخراج شده به خانواده او تجویز گردیده, لیکن کسور بازنشستگی که به حکم قانون از حقوق و مزایای مستخدم رسمی کسر شده علی‌القاعده متعلق حق او بوده است که در صورت بقاﺀ آن در صندو‌ق بازنشستگی مشمول عموم و اطلاق حکم مؤخرالتصویب ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 می‌باشد. که مقرر داشته است حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که و‌جوهی را به هر یک از صندو‌قهای بیمه یا بازنشستگی یا صندو‌قهای مشابه پرداخت نموده‌اند, در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندو‌ق مربوطه خارج شده باشند, یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندو‌ق دیگری شده‌اند بمیزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هرماه به صندو‌قی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است, منتقل می‌شود لذا به جهات فوق‌الذکر و با توجه به ماده 8آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور دادنامه شماره 953 مورخ 24/6/72 شعبه چهارم در پرو‌نده کلاسه 71/1747 که مفید لزو‌م انتقال کسور بازنشستگی از صندو‌ق بازنشستگی کشوری به صندو‌ق بازنشستگی سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها