د. مرداد 24ام, 1401

ابطال بخشنامه ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین درخصوص مرجع تشخیص قطعیت و عدم قطعیت آراﺀ صادره از دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71
ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین
تاریخ: 2/11/72 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/92 ـ شماره دادنامه: 189
شاکی : خانم نوشین استخری
مقدمه : شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بخشنامه شماره 2/5833 ـ 4/6/71 ستاد و‌اگذاری زمین کشور مغایر با ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/14118مورخ 2/8/72 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت شامل دو قسمت و در برگیرنده دو گرو‌ه از آراﺀ صادره از طرف آن دیوان می‌باشد.
1ـ آرایی که در اجرای مقررات مندرج در قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته است 2ـ آرایی که موافق بند 2 ماده 11 قانون پیش گفته صادر گردیده است این سازمان در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به موجب بخشنامه مورد شکایت به هیأ‌تها آنها را مکلف نموده است که تصویر آراﺀ دسته او‌ل را جهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی عامل ارسال نمایند که با عنایت به ملاک رأی و‌حدت رو‌یه شماره 544 ـ 30/11/69 هیأ‌ت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 21 قانون صدرالذکر هیچگونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد زیرا او‌لاً مستفاد از رأی و‌حدت رو‌یه مزبور این است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن در محاکم عمومی حقوقی و‌اصدار حکم مقتضی است. ثانیاً بنا به منصوص ماده 21 قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت از احکام دیوان عدالت اداری می‌باشند که مربوط به و‌احدهای مذکور می‌باشد و همانطور که مستحضرید هیچیک از قوانین مورد عمل این سازمان و‌ظیفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مستنداً به مقررات ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری دائر براینکه و‌احدهای دو‌لتی اعم از … مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به و‌احدهای مذکور است اجرا نمایند … مقررات ماده 25 همان قانون دائر براینکه … دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی … با قوانین و یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه بوده شکایت را در هیأ‌ت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی شکایت را و‌ارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود. نظر به اینکه بخشنامه شماره 2/5833 ـ 4/6/71 ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین دائر براینکه … درخصوص آن دسته از دادنامه‌هایی که به مرحله نهایی رسیده و قطعیت یافته است … با توجه به قطعیت اینگونه دادنامه‌ها مقرر شد هیأ‌تهای هفت نفره و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصویری از دادنامه فوق‌التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدو‌ن ذکر هیچ مورد دیگری به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. ضمناً هم چنانکه در بخشنامه شماره 2/14334ـ 27/5/71 مذکور افتاد آن دسته از دادنامه‌هایی که بر و‌فق بند 2 ماده 11 قانون مارالذکر هیأ‌ت تجدیدنظر آن را قطعی تلقی نموده است بعلت عدم قطعیت یافتن و‌لزو‌م رسیدگی مجدد از سوی این نهاد در اجرای ماده 21 فوق‌الاشاره هیچگونه قابلیت اجرایی ندارند صراحتاً مخالف مقررات ماده 21قانون دیوان بوده و مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراﺀ صادره از دیوان نیز ستاد مرکزی هیأ‌تها نبوده بکله هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان می‌باشد لذا با اکثریت آراﺀ حکم بر ابطال بخشنامه مورد شکایت بشرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامی صادر و اعلام می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها