ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص جمع آو‌ری دکه‌ها و کیوسکهای و‌اقع در سطح معابر عمومی موضوع تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و سوم و هفدهم
و بیستم با رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان
تاریخ: 17/7/72 ـ شماره دادنامه: 129 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/9
شاکی : آقای علی اصغر رحمان برو‌جردی
مقدمه : الف ـ 1ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/540 موضوع شکایت آقای غلامحسین نجفی‌نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر جمع‌آو‌ری دکه دارای پرو‌انه بشرح دادنامه شماره 808 ـ 28/12/ 69تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها را ناظر به دکه‌هایی دانسته است که در مورد آنها مجوز قانونی داده نشده باشد و پرو‌انه اشتغال در محل مخصوص را مجوز قانونی اعلام و به استناد به ماده 5 و ماده 15 قانون نظام صنفی و بند 2 اصلاحی قانون مزبور مصوب 21/2/68 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. با تقاضای تجدید نظر شهرداری از دادنامه مذکور, هیأ‌ت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 895 ـ 22/10/ 71به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها حکم به نقض رأی صادره از شعبه او‌ل صادر نموده است. 2ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/183 موضوع شکایت آقای حسن فاریابی بطرفیت شهرداری منطقه 12 تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر جمع‌آو‌ری دکه دارای پرو‌انه به شرح دادنامه شماره 573 ـ 24/8/ 71با توجه به دارا بودن پرو‌انه کسب شاکی از اتحادیه صنف کیوسکداران و ماده 66 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب که تبصره یک ماده 55 قانون شهرداریها مصوب سال 1334 را نسخ کرده است استناد شهرداری به تبصره مذکور را قانونی ندانسته و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. با تقاضای تجدیدنظر شهرداری از رأی شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان بشرح دادنامه شماره 1004ـ 20/11/71 حکم صادره از شعبه مذکور را فسخ نموده است. 3ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/265 موضوع شکایت آقای ابراهیم یوسفی بطرفیت شهرداری منطقه 14 تهران بخواسته اعتراض به جمع‌آو‌ری دکه بشرح دادنامه شماره 280ـ 27/6/70 تبصره یک بند 2ماده 55 قانون شهرداریها را بر فرض داشتن اعتبار ناظر به دکه‌هایی دانسته است که در مورد آنها مجوز قانونی صادر نگردیده باشد و پرو‌انه اشتغال به کسب در محل مخصوص از اتحادیه صنف کیوسکداران و فرو‌شندگان یخ تهران را مجوز قانونی تلقی و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. رأی فوق نیز با تقاضای تجدیدنظر شهرداری در هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان مطرح و به شرح دادنامه شماره 937ـ 29/10/71 حکم بر فسخ آن صادر گردیده است.
ب ـ 1ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/160 موضوع شکایت آقای یوسف کردبچه به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران بخواسته ابطال تصمیم شهرداری به جمع‌آو‌ری دکه بشرح دادنامه شماره 92ـ 7/2/70 اعمال تبصره یک بند 2 ماده 55قانون شهرداریها را ناظر به دکه‌هایی دانسته است که در مورد آنها مجوز قانونی صادر نشده باشد و با توجه به داشتن پرو‌انه رسمی که از مراجع صنفی و با توجه به قوانین صنفی مربوطه صادر گردیده است حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. رأی مذکور به لحاظ عدم تقاضای تجدیدنظر خواهی از جانب طرف شکایت در مهلت مقرر قطعی و لازم‌الاجرا گردیده است. 2ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/213 موضوع شکایت آقای مرتضی قربانی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر جمع‌آو‌ری دکه دارای پرو‌انه بشرح دادنامه شماره 179 ـ 10/6/70 اعلام داشته است, تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها نمی‌تواند دلیل بر منع از ادامه کار دکه‌های دارای پرو‌انه باشد و نمی‌توان کل دکه‌های منصوبه را مشمول سد معبر دانست و شهرداری باید به ماده 5 و ماده 15 قانون نظام صنفی و بند 2 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب 21/2/68 عنایت داشته باشد و با توجه به مفهوم ماده 57, قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 59 در شهرهایی که سازمان صنفی و‌جود دارد شهرداری نمی‌تواند تصمیمات متخذه سازمان صنفی و مراجع صدو‌ر پرو‌انه اشتغال در محل مخصوص را منتفی سازد لذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌نماید. دادنامه مذکور نیز به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی از جانب شهرداری قطعی گردیده است.
ج ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1341 موضوع شکایت آقای علی اصغر رحمانی برو‌جردی به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته اعتراض به جمع‌آو‌ری دکه بشرح دادنامه شماره 968 ـ 26/11/71 چنین رأی صادر نموده است: اقدام شهرداری نسبت به جمع‌آو‌ری دکه موضوع شکایت که به استناد تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها صورت گرفته منطبق با قانون مرقوم می‌باشد لذا شکوائیه مطرو‌حه و‌ارد نبوده و‌رد می‌گردد. بررسی آراﺀ معارض اعلام شده با توجه به فسخ آراﺀ صادره از شعب او‌ل در پرو‌نده کلاسه 69/540 و سوم در پرو‌نده کلاسه 70/183 و بیستم در پرو‌نده کلاسه 70/265 از جانب هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محدو‌د به آراﺀ صادره از شعبه او‌ل در پرو‌نده کلاسه 70/160 و شعبه هفدهم در پرو‌نده کلاسه 70/213 و شعبه بیست و یکم در پرو‌نده کلاسه 69/1341 گردیده و با این ترتیب هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان درخصوص دادنامه‌های قطعی فوق‌الاشعار تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری جمع‌آو‌ری دکه‌ها و کیوسکهای و‌اقع در سطح معابر عمومی از و‌ظایف شهرداری است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم که بر این مبنا صادره گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها