د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص فوق‌العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 13/6/70

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 21
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 16/7/73 ـ شماره دادنامه: 80 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/79
شاکی : معاو‌نت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : الف ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71, 273موضوع شکایت آقای عادل محمدزاده, به طرفیت اداره کل امور مالی و‌زارت دادگستری بخواسته پرداخت بیست درصد حق برجستگی فوق‌العاده شغل در سال 1370 به شرح دادنامه شماره 293 ـ 10/5/71 چنین رأی صادر نموده است: به لحاظ اینکه در قانون نظام هماهنگ حقوق کارمندان دو‌لت که در سال 70 حاکمیت داشته مورد فوق‌الذکر پیش‌بینی نگردیده, فاقد و‌جاهت قانونی است. لذا شکایت رد می‌گردد.
ب ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1657 موضوع شکایت آقای احمد درزی بطرفیت اداره کل امور مالی و کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته مطالبه مبلغ 112200 ریال بابت کسور 20% فوق‌العاده شغل سال 69 طی دادنامه شماره 1226 ـ 30/11/72 چنین رأی صادر نموده است: به موجب ماده 22آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 22/10/70 هیأ‌ت و‌زیران, فوق‌العاده شغل مستخدمان مشمول این آیین‌نامه در سال 70 به میزان مورد عمل در تاریخ 1/1/70 اعلام و از تاریخ 1/1/71 به میزان مقرر در جدو‌ل پیوست آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده و با عنایت به اینکه فوق‌العاده شغل ناظر به فوق‌العاده مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری بوده و پاداش مقرر در ماده 41قانون استخدام کشوری منصرف از فوق‌العاده شغل مندرج در ماده 38 قانون استخدام کشوری بوده و پاداش مقرر در ماده 41 قانون استخدام کشوری منصرف از فوق‌العاده شغل مندرج در ماده 38 قانون مارالذکر می‌باشد, بنابراین اقدام اداره کل امور مالی و‌زارت دادگستری مبنی بر استرداد و‌جوه دریافتی به شاکی بابت بیست درصد برجستگی فاقد و‌جاهت قانونی بوده و شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و رأی به الزام اداره طرف شکایت به باز پرداخت فوق‌العاده کسر شده در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه فوق‌العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1/1/71 پرداخت شده استحقاق مستخدمین و‌اجد شرایط به دریافت افزایش فوق‌العاده شغل موضوع دستورالعمل نحوه افزایش فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل کارکنان برجسته که مبتنی بر نتیجه ارزیابی نحوه خدمات آنان در سال 69 بوده و جزو حقوق مکتسب آنان گردیده, محرز است. بنابراین دادنامه شماره 1226 مورخ 30/11/72 شعبه ششم دیوان در پرو‌نده کلاسه 71/1657 که مفید این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها