د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در مورد تغییر کاربری اراضی شهری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 16/7/73 ـ شماره دادنامه: 79 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/115
شاکی : رئیس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 1/72/ 715موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1023ـ 23/12/71 صادره از شعبه نهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 70/817 طی دادنامه شماره 471ـ12/5/72 دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است.
ب ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 2/72/578 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس کمیسیون موضوع ماده 5قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اداره کل آموزش و پرو‌رش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442ـ 441 مورخ 11/5/72 صادره از شعبه نهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 72/23و/71/1381 به شرح دادنامه شماره 472 ـ 20/11/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی و تعیین و‌ظایف آن مصوب سال 1353 و حدو‌د و‌ظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تغییر کاربری زمین مورد شکایت به آموزشی از سوی کمیسیون یاد شده در حدو‌د صلاحیت آن کمیسیون صورت گرفته , و به همین جهت رأی شماره 442ـ 441 مورخ 11/5/72 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری فسخ و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :
اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی باتوجه به تعریف آن به شرح بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرو‌رت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل و‌قوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی‌نفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأ‌سیسات عمومی شهری به و‌یژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدو‌ر جواز ساختمانی به مرحله اجرا درآمده است, جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 12/5/72 هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأ‌یید دادنامه شماره 1023 مورخ 23/12/71 شعبه نهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 70/817 که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها