د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدید نظر دیوان درخصوص تملک زمین بخش 3شیراز که به منظور توسعه دانشگاه شیراز در اجرای قانون اراضی شهری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/3/73 ـ شماره دادنامه: 27 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/184
شاکی : آقای سیدجمال مرتضوی
مقدمه : الف ـ هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/449 موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه شیراز نسبت به دادنامه شماره 50 مورخ 8/2/69 صادره از شعبه سیزدهم در پرو‌نده کلاسه 64/637 بطرفیت آقای محمود مدنی بشرح دادنامه شماره 419ـ12/6/70 رأی صادره از شعبه سیزدهم را خالی از ایراد شکلی تشخیص و دادنامه بدو‌ی را تأ‌یید نموده است.
ب ـ هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/619 موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه شیراز نسبت به دادنامه‌های 118‌ـ‌117 مورخ 1/3/70 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 67/164 و 69/525 بطرفیت آقای سیدمحمدحسین مرتضوی و غیره بشرح دادنامه 655‌ـ‌16/7/70 چنین رأی صادر نموده است: چون حسب محتویات پرو‌نده زمین پلاک شماره‌های 759 و 760 بخش سه شیراز به منظور توسعه دانشگاه شیراز که در زمره تأ‌سیسات عمومی شهری قرار دارد, موافق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 تملک شده است لذا اعتراض عنوان شده و‌ارد است و با فسخ دادنامه 118‌ـ‌117 مورخ 1/3/70 شکایت رد می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
دادنامه شماره 419 مورخ 12/6/70 هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تأ‌یید دادنامه شماره 50 مورخ 8/2/69 شعبه سیزدهم دیوان با عنایت به مقررات ماده 8قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها