د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مهلت اعتراض به آراﺀ غیر قطعی شعب‌دیوان

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/5/73 ـ شماره دادنامه: 52 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/83
شاکی : رئیس شعبه او‌ل دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/ 1146موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 811 ـ 6/10/71 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 69/47 بطرفیت نصرت هادی حسین‌آبادی و غیره بشرح دادنامه شماره 910‌ـ‌9/9/ 72رأی صادره از شعبه سیزدهم را فاقد ایراد شکلی تشخیص و دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است.
ب ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/72/629 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 514الی 524 مورخه 28/7/72 صادره از شعبه سیزدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 72/96, 72/95, 72/94, 72/93, 72/92, 71/713, 71/568, 71/567, 71/566, 71/400 و 71/761 طی دادنامه شماره 175‌ـ‌29/4/73 چنین رأی صادر نموده است: به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مهلت دادخواست تجدیدنظر ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان است. چون دادنامه‌های مورد اعتراض در تاریخ 8/10/72 ابلاغ و تقاضای تجدیدنظر در تاریخ 26/10/72 خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است, لذا به رد تقاضای مزبور اظهار نظر می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :
هر چند مهلت اعتراض نسبت به آراﺀ غیرقطعی شعب دیوان بشرح ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 36 آیین دادرسی دیوان ده رو‌ز از تاریخ ابلاغ رأی تعیین شده و در مقررات فوق‌الذکر درخصوص احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظر خواه تا مقر دیوان ذکری بعمل نیامده است, لیکن با عنایت به اصول و قواعد بدیهی و مسلم دادرسی در باب لزو‌م احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظر خواه تا مقر مرجع تجدیدنظر و افزایش مهلت اعتراض براساس آن دادنامه شماره 910 مورخ 9/9/72 هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان که با استفاده از و‌حدت ملاک مقرر در ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و تقاضای تجدیدنظر را با احتساب فاصله در مهلت قانونی تلقی کرده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها