ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأ‌دیه آن به مدت 30 سال

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/12/73 ـ شماره دادنامه: 148 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/137
شاکی : مدیرکل کارگزینی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1536 موضوع شکایت آقای محمد قاسم عبائیان بطرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته کسور بازنشستگی از تاریخ 1/1/69 بیش از سی سال مالیات کسر و‌لی در تاریخ 20/1/70 تفاو‌ت را محاسبه ننموده‌اند, طی دادنامه شماره 1634ـ 29/8/72 چنین رأی صادر نموده است: اداره کل کارگزینی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران طی لایحه جوابیه مورخ 16/8/72 در پاسخ اعلام داشته, سازمان بازنشستگی کشوری مبنای تاریخ پرداخت کسور بازنشستگی توسط کارکنان راه آهن را از تاریخ 1/1/47 که نوع خدمت کارکنان مذکور به رسمی تبدیل شده است می‌داند … تاریخ خودداری از کسر کسور بازنشستگی شاکی نیز از 20/1/70 که بدهی کسور بازنشستگی خدمت غیررسمی رابه بانک و‌اریز نموده است منظور شده است, لذا در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها از ناحیه کارگزینی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مشهود نیست و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/484 موضوع شکایت آقای عباس رحمتی بطرفیت اداره کل کارگزینی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته تقاضای لغو احکام صادره 4% و 3% و صدو‌ر حکم و برگشت به رو‌ال قبلی 8% و 6% طی دادنامه شماره 1240 ـ 8/12/72 چنین رأی صادر نموده است: بنا به مراتب و با توجه به اینکه بهر تقدیر شاکی گر چه کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی را در تاریخ 6/2/72 به بانک و‌اریز نموده که اداره راه‌آهن نیز معتقد است تاریخ مبنا برای خودداری از کسر کسور بازنشستگی کارکنان که سی سال خدمت یا بیشتر دارند تاریخی است که مدت خدمت آنان به سی سال تمام می‌رسد و … و تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و‌ظیفه قانون استخدام کشوری منافات با عقیده اداره راه آهن ندارد, لذا شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و حکم به احتساب تاریخ مبنا برای خودداری از کسر کسور بازنشستگی شاکی به تاریخی که سنوات خدمت نامبرده به سی سال می‌رسد صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته‌اند از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود‌… نظر به اینکه حکم تبصره مزبور مفید معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأ‌دیه آن به مدت 30 سال تمام است دادنامه شماره 1634 مورخ 29/8/72 شعبه چهاردهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها