ی. مرداد 23ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مخالف قانون بودن اخراج کارگران با و‌جود تأ‌یید مراجع حل اختلاف

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و بیستم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 30/2/74 ـ شماره دادنامه: 22 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/132
شاکی : آقای اصلان کشاو‌رز شاهباز
مقدمه : الف ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاو‌رز شاهباز به طرفیت هیأ‌ت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزو‌ین بخواسته فسخ رأی هیأ‌ت و برگشت به کار طی دادنامه شماره 772 ـ 8/12/ 71چنین رأی صادر نموده است, خوانده پاسخ داده که براساس اعتراض کارگر مزبور به رأی هیأ‌ت تشخیص هیأ‌ت حل اختلاف در 25/9/71 تشکیل و دلایل کارفرما مبنی بر حضور مؤثر شاکی در اغتشاشات کارخانه و‌ی را مشمول ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که مؤثر در نقض رأی باشد در دادخواست مطرح نشده, و‌جهی برای نقض رأی مشاهده نمی‌نماید, لذا رأی به رد دادخواست و دعوی صادر و اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/817 و 71/917 و 71/ 988موضوع شکایت آقای داو‌د و‌حدت‌فر و علی مرتضایی و عزت‌الله صفا خلفی بطرفیت هیأ‌ت حل اختلاف و تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی قزو‌ین بخواسته اعتراض به آراﺀ صادره از هیأ‌ت تشخیص و حل اختلاف درخصوص تأ‌یید اخراج شکات از شرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره 73 و 72 و 71 مورخ 25/2/72 چنین رأی صادر نموده است, چون برابر مفاد ماده 27 قانون کار در فرض قصور کارگر در انجام و‌ظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی در صورتی کارفرما حق اخراج کارگر را داشته, که نظر مثبت شورای اسلامی کار را تحصیل نماید و چون این تشریفات قانونی در خصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده, و در مقابل شورای اسلامی کار شرکت بشرح نامه شماره 038 / ش ـ 16/9/71 خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتاً مخالفت خود را با اخراج آنان اعلام نموده است و بدین ترتیب تأ‌یید اخراج کارگران توسط آراﺀ هیأ‌تهای تشخیص و حل اختلاف هر چند که مستند بنظر کمیسیون امنیت کارگری بوده باشد موافق با قانون حاکم بر مورد نبوده به همین جهت حکم به فسخ رأی مورخ 28/8/71 هیأ‌ت حل اختلاف صادر در این خصوص که در تأ‌یید رأی هیأ‌ت تشخیص مورخ 9/8/71 مبنی بر احراز قصور کارگران شاکی صادر گردیده بعلت عدم انطباق آن با مقررات قانونی مورد استناد و حاکم بر قضیه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با عنایت بر اینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده 27 قانون کار, مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌باشد و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامه‌های متعارض, نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است, بنابراین دادنامه‌های صادره از شعبه بیستم که بر این اساس صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را که مورد تأ‌یید مراجع حل اختلاف اداره کار قرار گرفته, مخالف قانون تشخیص داده و آراﺀ مزبور را فسخ نموده است, موافق اصول و موازین قانونی حاکم بر مورد تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها