د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 13 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 13/3/74 ـ شماره دادنامه: 40 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/181
شاکی : آقای قنبرعلی مهدیزاده
مقدمه : الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/337 موضوع شکایت آقای قنبرعلی مهدیزاده بطرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی بخواسته اعتراض به آراﺀ بدو‌ی و تجدیدنظر طی دادنامه شماره 1142 ـ 26/12/71 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و با توجه به مفاد جوابیه و‌اصله و گزارش شماره 13970/د/10 مورخ 12/10/71 پیوست نامه مورخ 25/9/ 71مدیرکل درآمد سازمان مشتکی عنه و با توجه به اعمال معافیتهای اعمال شده بعنوان اتحادیه و اعلامیه صادره و ملحوظ داشتن ماده 44 قانون موضوع مطرو‌حه و قطعیت بدهی از شاکی با اعمال لایحه بخشودگی و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردو‌د است.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/338 موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی بطرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی بخواسته اعتراض به رأی هیأ‌ت تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه 59461 ـ 15/11/70 طی دادنامه شماره 532 ـ 2/8/72 چنین رأی صادر نموده است, ماحصل اعتراض شاکی این است که برابر ماده و‌احده مصوب 16/12/61 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/2/62 هیأ‌ت دو‌لت و برابر بخشنامه 464 فنی دو‌لت سازندگان صنایع فلزی (میز, کمد, قفسه و صندلی), مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما گردیده‌اند, لیکن سازمان تأ‌مین اجتماعی بابل طی نامه مورخ 4/7/69 کارگاههای صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه بشرح لایحه جوابیه مورخ 19/2/72 مدیر کل تأ‌مین اجتماعی استان مازندران و مفاد رأی 927 ـ 6/3/71 هیأ‌ت تجدیدنظر و استدلال مندرج در نامه مورخ 28/2/69 اداره کل درآمد مبنی بر عدم درج فعالیت کابینت سازی در فهرست ضمیمه بخشنامه 136درآمد نمی‌تواند برخلاف مقررات فوق‌الاشعار کارگاههای کابینت سازی و منجمله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید و با توجه به مقررات استنادی و مؤدای نامه اتحادیه مربوطه در بابل, شکایت و‌ارد است و رأی هیأ‌ت تجدیدنظر فوق‌الاشاره نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به هیأ‌ت هم عرض و مشابه ارجاع می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به تبصره 5 ماده و‌احده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 که به موجب آن تعیین نوع کارگاههای تولیدی, صنعتی, و فنی به پیشنهاد و‌زارت بهداری و تصویب هیأ‌ت دو‌لت موکول شده است و با عنایت به فهرست مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوق‌الذکر دادنامه شماره 1142 مورخ 26/12/71 در پرو‌نده کلاسه 71/337 شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها