د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تشدید مجازات آراﺀ غیرقطعی هیأ‌تهای بدو‌ی تخلفات اداری یا آراﺀ نقض شده توسط دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 12 دیوان
تاریخ: 2/2/74 ـ شماره دادنامه: 6 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/122
شاکی : آقای حسین عراقی
مقدمه : الف ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/179 و 66/ 853موضوع شکایت آقای حسین عراقی بطرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای و‌زارت بازرگانی بخواسته تقاضای الغاﺀ و ابطال رأی مورخ 20/7/66 هیأ‌ت تجدیدنظر طی دادنامه شماره 139 ـ 138 مورخ 31/3/67 چنین رأی صادر کرده است با عنایت به اینکه در رأی صادره ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25 اسفند 65 مورد توجه قرار نگرفته به این لحاظ که در ماده مذکور مقرر شده نسبت به آراﺀ غیرقطعی هیأ‌تهای بدو‌ی و یا آراﺀ نقض شده توسط دیوان با توجه به مستندات جدید تشدید کیفر بلامانع است در حالیکه رأی بدو‌ی (خلاف قانون) پاکسازی به علت عدم نقض از سوی هیأ‌ت تجدیدنظر به قوت خود باقی است و در رأی صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر به مستندات جدیدی که موجبات تشدید کیفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنین تشدید کیفر در مرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل اینکه اگر شاکی اعتراض به رأی بدو‌ی نمی‌کرد اصلاً قابل طرح در هیأ‌ت بعدی خلاف اصول دادرسی است. بنابراین رأی هیأ‌ت پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی بر کسر سه گرو‌ه و سه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن از حیث اینکه او‌لاً: تفهیم اتهام نشده و ثانیاً مجازات تعیین شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثاً رأی مذکور به امضاﺀ اعضاﺀ هیأ‌ت نرسیده و رأی هیأ‌ت تجدیدنظر فوق بلحاظ مراتب اعلامی در بالا مخدو‌ش بنظر می‌رسد لذا حکم به نقض رأی کمیته پاکسازی و رأی هیأ‌ت تجدیدنظر مورخ 20/7/66 و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/619 موضوع شکایت آقای حسین عراقی بطرفیت سازمان چای و‌زارت بازرگانی, هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و‌زارت بازرگانی بخواسته نقض و ابطال رأی 3/11/67 هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اصل اتهام و صدو‌ر حکم برائت از اتهام منتسبه طی دادنامه شماره 67/582 چنین رأی نموده است. با عنایت به مجموع محتویات پرو‌نده‌های مطرو‌حه و اتهامی مربوطه و با عنایت به برگ 82 پرو‌نده اتهامی که در بند 3 مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد 7 از بند و دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل و حداکثر انفصال دایم از خدمات دو‌لتی دانسته و مجازات اعمال شده (کسر 3 گرو‌ه و 3 پایه) را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون پاکسازی در تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دایم که حداکثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردید و طبق برگ 105پرو‌نده به استناد ماده 11 قانون تخلفات اداری جهت معیشت عائله و خانواده نامبرده مقرری 30000 ریال تعیین گردیده و در شعبه 12 دیوان رأی انفصال دایم به علت تشدید مجازات نقض گردیده که باتوجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعیین شده از ناحیه کمیسیون پاکسازی با مواد قانونی مورد 7 از بند و دستورالعمل پاکسازی و سالم‌سازی مصوب 7/6/58 که در آن مجازات انفصال نیز پیش‌بینی گردیده بود, لذا هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی بعدی به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و رأی کمیسیون پاکسازی را از او‌ل قانونی نمی‌دانسته مبادرت به صدو‌ر رأی 3/11/67 نموده که عملاً رأی کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که در رأی صادره تخلف از مقررات بنظر نمی‌رسد, لذا به جهات مذکوره و سایر او‌ضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شکایت به نحو مطرو‌حه موجه نبوده, محکوم به رد است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است به اینکه در اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراﺀ غیرقطعی هیأ‌تهای بدو‌ی یا آراﺀ نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید… بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی از عدم جواز اعمال تشدید مجازات در صورت عدم مستندات جدید می‌باشد.
بنابراین دادنامه شماره 139 ـ 138 مورخ 31/3/67 صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان که متضمن عدم جواز اعمال تشدید مجازات بدو‌ن مستندات جدید می‌باشد مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها