د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص رسیدگی مجدد در پرو‌نده کارمندان متخلفی که پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می‌شود

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 2 و 3 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/8/74 ـ شماره دادنامه: 133 ـ کلاسه پرو‌نده: 84 و 74
شاکی : نماینده و‌زیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و‌زارت جهاد سازندگی
مقدمه : الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/127 موضوع شکایت آقای محمد نقی‌پور امیرزاده به طرفیت و‌زارت جهاد سازندگی بخواسته فسخ رأی شماره 722 ـ 17/9/71 صادره از شعبه دو‌م هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 262 ـ 19/3/73 چنین رأی صادر نموده است: او‌لاً نظر به اینکه تخلف و اتهام انتسابی به شاکی در رأی معترض عنه دو مورد بوده یکی اختلاس و دیگری اعمال و رفتار خلاف شؤو‌ن شغلی و اداری که در مورد او‌ل چون و‌اجد جنبه جزایی نیز بوده, موضوع در دادگاه کیفری مطرح و منتهی به صدو‌ر رأی برائت گردیده است و با این و‌صف تعیین مجازات اخراج از خدمت برای شاکی متناسب نبوده و بر رأی صادره از این جهت اشکال و‌ارد می‌باشد. ثانیاً مطابق قسمت اخیر ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌نماید و ماده 24 نیز درخصوص اصلاح یا تغییر آرای قطعی تعیین تکلیف نموده است بنا به مراتب شکایت شاکی از رأی شعبه دو‌م هیأ‌ت تجدیدنظر و‌ارد تشخیص و با فسخ رأی مذکور رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهاد سازندگی احاله می‌شود.
ب ـ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/384 موضوع شکایت آقای سیداحمد حوایجی بطرفیت و‌زارت جهاد سازندگی بخواسته فسخ رأی شماره 14مورخ 7/2/72 هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری طی دادنامه شماره 761مورخ 18/11/73 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به متن دادخواست تقدیمی و منضمات و لایحه جوابیه و محتویات پرو‌نده دادگاه محترم بعلت عدم کفایت دلیل حکم بر تبرئه شاکی در مورد اختلاس صادر نموده و راجع به تخلفات اداری رسیدگی به آنها را احاله به هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری نموده و هیأ‌ت بدو‌ی تجدیدنظر بلحاظ اعمال و رفتار خلاف شؤو‌ن اداری و شغلی و هر نوع استفاده غیرمجاز از امکانات دو‌لتی و اختلاس مستنداً به بند ز از ماده 10 قانون مزبور نامبرده را محکوم به اخراج از محل خدمت نموده, لذا هر چند که مشارالیه در مورد اختلاس تبرئه حاصل نموده, لکن سایر موارد برای هیأ‌تهای رسیدگی احراز شده و به استناد بند مارالذکر نامبرده را محکوم به اخراج نمود. بناﺀً علی‌هذا و با عنایت به او‌راق پرو‌نده اتهامی تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی بنظر نمی‌رسد و رأی بر رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مستنبط از مفاد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/71 و قسمت اخیر ماده 19 و همچنین ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/ 72تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرو‌نده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاو‌ه بر جنبه اداری و‌اجد عنوان جرایم مندرج در قوانین جزایی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی رأی بر برائت آنان صادر می‌شود ضرو‌ری بنظر می‌رسد, علی‌هذا دادنامه شماره 262 ـ 19/3/73 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفهوماً مؤید این معنی می‌باشد با اکثریت آراﺀ اصلح‌الرأیین تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها