د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص قابل طرح نبودن شکایت علیه سازمان زمین شهری درخصوص عدم اجرای رأی هیأ‌تهای مقرر در مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در دیوان

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 14 دیوان
تاریخ: 18/6/74 ـ شماره دادنامه: 96 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/46
شاکی : آقای ستار قاسمی
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/15 موضوع شکایت آقای جعفر مسعودی به طرفیت سازمان زمین شهری گرمسار به خواسته اجرای حکمی که طبق ماده 148 قانون ثبت اسناد صادر گردیده و اجرای مقررات ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد طی دادنامه شماره 648 ـ 14/11/ 71چنین رأی صادر نموده است: نظر به محتویات پرو‌نده‌های مطرو‌حه و و‌اصله و با توجه به مندرجات لایحه دفاعیه طرف شکایت و نظر به اینکه به موجب رأی شماره 514مورخ 25/7/69 صادره از هیأ‌ت موضوع ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک که در آن صراحتاً مقرر شده که سازمان زمین شهری عرصه پلاک مورد دعوی را پس از ابلاغ رأی به مدت یک ماه با دریافت قیمت منطقه‌ای زمان انتقال ملک به دو‌لت (12/4/63) به اضافه بهای تأ‌سیسات زیربنایی طبق تبصره 46قانون بودجه سال 1364 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به شاکی انتقال دهد و با عنایت به اینکه سازمان زمین شهری نیز در قبال دعوی مطرو‌حه از ناحیه شاکی دفاع مؤثری بعمل نیاو‌رده و تلویحاً دعوی شاکی را مورد تأ‌یید قرار داده است علی‌هذا شکایت شاکی صحیح و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت و‌ی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای رأی شماره 514 ـ 25/7/69 صادره از هیأ‌ت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک که مصون از تعرض نیز می‌باشد صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/2435 موضوع شکایت آقای ستار قاسمی به طرفیت سازمان زمین شهری گرمسار به خواسته اجرای حکم شماره 933 ـ 19/9/63 که طبق ماده 148 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک صادر گردیده به شرح دادنامه شماره 2344 ـ 8/12/72 چنین رأی صادر نموده است «.. ثانیاً اجرای رأی هیأ‌تها با توجه به مقررات مربوطه از طریق خود هیأ‌تها و ادارات ثبت اسناد صورت می‌گیرد و شاکی می‌تواند و‌فق مقررات به مراجع مذکور مراجعه نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با توجه به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و کیفیت اجرای آراﺀ صادره از هیأ‌تهای مقرر در مواد مزبور دادنامه شماره 2344 ـ 8/12/ 72شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شکایت علیه زمین شهری درخصوص عدم اجرای رأی هیأ‌تها قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی‌باشد, موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها